Magyarok Istenének elrablása

2016.06.05 11:18
A leghatalmasabb ország volt ... ehhez képest hol tart ma Magyarország? Következetesen és régóta zajlanak ezek a pusztító jelenségek.
Miért pusztult ki a színmagyarság ezekről a területekről? Miért lettünk áldozati bárányul prédára vetve? Mi az oka, hogy ebben a velejéig romlott, bűnös világban az ellenünk bűnöket elkövetett , jogtipró népek között éppen ránk, az áldozatul vetett magyarokra sújtottak, s sütötték ránk, hogy mi vagyunk a bűnösök? Azaz: az áldozat a bűnös! Mi fojtja le, mi gyilkolja a magyar szellemet? Miért tilalmazott a nyílt szó? Miért fedi áthatolhatatlan homály egész történelmünket, különösen az őstörténelmet? Mi ennek az oka? Miért nem ismerhetjük meg magunkat magyarnak, magyarként, igaz mivoltunkban? Miféle sátáni erő uralkodik rajtunk? Felelnünk kell ezekre a kérdésekre, válaszolnunk kell, hogyha életben akarunk maradni, ha jövőt szeretnénk magunknak, szeretteinknek , a magyarságnak és az emberiségnek.Mert az egész emberiséget, aggasztó világjelenségek sújtják, talán a magyarságot különösen.Döbbenetes világjelenségek. Szakadatlanul nő a hamis dogmák félelmetes uralma. 
Világszerte rohamosan szaporodik a szektásodás, egyre több hívet szerezve. Világjelenséggé vált az úgynevezett kontraszelekció, a fordított értékrend, a kettős mérce, a rossz felülre kerül a jó helyett. Mindinkább képmutató, szellemi és erkölcsi toprongyok veszik át a világ szellemi és politikai vezetését. Az Igazság nevetség tárgyává vált. Természetellenes folyamatok uralkodnak évszázadok, évezredek óta. A kábítószer mindennapos, az éhhalál egyre terjed, állandósulnak a háborúk, az egész történelmet úgy fogjuk fel már lassanként-ahogy ezt kijelentették-, hogy a történelem nem a fejlődés, nem az EMBERRÉ válás, nem magunkra találás történelme, hanem ehelyett ezzel éles ellentétben a háborúk történelme. Nesze neked emberiség! Ha történelmet akarunk írni, akkor háborút kell indítani?És a fejlődéssel mi lesz? Mi lenne, ha egy hangyabolyban azt mondanák, hogy a hangyabolynak a történelme az egymás torkának átharapása a történelme?! Ki fogja akkor építeni a bolyt? Nő az öngyilkosok száma, terjed az alkoholizmus, világhatalommá vált a bűnözés, iparszerűen űzik, állami menedzsmenttel. A világ országai rejtélyes módon egytől egyig eladósodtak magánszemélyeknek, testületeknek. Fokozódik a magánéletben és az állami szférákban a terror. Terrorszervezetek veszik át államok vezetését. A világ egyre jobban pusztítja önmagát, környezetét. Egyre többet dolgozunk s egyre rosszabbul élünk. Leépítik a tudást, az oktatást, a kultúrát, a társadalmi tőkét, a bizalmat, az egészségügyet, a honvédelmet, a mezőgazdaságot, az ipart, a közlekedést-ezek mind ellenségek, mind útjában állnak az emberellenes hatalomnak! A XXI. században ráadásul mindezeknél vészesebben fenyeget egy titokzatos kór: a magatartás zavarok terjedése. Ez még az atomháborúnál is pusztítóbb vész. Vannak a történelemnek mindmáig megoldatlan kérdései- a tudomány állítólagos haladása ellenére- megoldatlanul maradtak., ezek egyike:
Istentelen pogányok voltak-e a régi magyarok? A hivatalos álláspont szerint: igen, Istentelen pogányok voltak, babonás őshiedelmek rabjai.
De a meggyőződésünk ezzel szemben, hogy őseleink az emberiség egyetemes ősi vallását, természetvallást, ÉL Napistent és a Boldogasszonyt tisztelték. Mi volt ebben istentelen?
Következő pl. történelem alapkérdései: mikor történt az államalapítás? Hivatalos álláspont: Szent István alapította a magyar államot. A mi meggyőződésünk: évezredekkel Szent István előtt már létezett magyar állam.
A judeo-kereszténységre való áttérítés- kényszerítés mentette-e meg a magyarságot?
Hivatalos nézet: fennmaradásunkat a kereszténységnek, az Európába való beilleszkedésnek, alárendelődésnek köszönhetjük.
Meggyőződésünk: a magyarság szétesését és pusztulását a kereszténységre áttérítés idézte elő, ill gyorsította fel! A magyarságot ezzel szemben önereje, a magyar nép titkos küzdelme az idegen hódítók ellen, a magyar nép titkos, titokban tartott, mesterségesen homályban tartott, évszázadokon át tartó szabadság küzdelmeinek a sorozata mentette meg. Ennek köszönhetjük, hogy még létezünk. Elmaradt az a szellemi szabadságharc, ami minden szabadságharcnak a legelső lépése lett volna. 1000 esztendőn át újra meg újra elbuktak nemzeti szabadságharcaink, mert a fegyveres küzdelmet nem előzte meg s nem kísérte a SZELLEMI SZABADSÁGHARC. Ez az, amit most haladéktalanul meg kell vívnunk!
Régen a szellemi látókörünket összefogta valamikor egy egységes világkép, ami a magyarságunknak a foglalata volt. Ez egy olyan ősi, mágikus, magyar világkép volt, aminek sűrített lényege a nemzeti ősvallásunk.
A magyarság keresztény iga alá hajtása a német és a nemzetközi titkos diplomácia műve volt. Ez okozta a magyarság bukását. A magyar főurakat bizonyíthatóan óriási kincsekkel árulásra bírták. És titkos szerződésben megállapodást írtak velük alá, Magyarország függő helyzetének kialakítására. A nyugat előtt félelmetes magyar nemzet ártalmatlanná tételére, a magyar szellem kettétörésére. Létezik olyan bizonyíték, ami azt mutatja, hogy Árpád nevét sem volt szabad kiejteni az Árpád-házi uralkodók korszaka alatt! Micsoda terror!? 1000 évvel ezelőtt -a régi szép békeidőkben- Árpád nevét sem volt szabad kimondani. Ne csaljuk meg magunkat, igen, létünk inkább csak csak papírosra van írva, mintsem hogy valódi életet élnénk az élő nemzetek sorában. A magyar szellem a XI. században tört ketté. Hivatalos történetírásunk az óriási horderejű, változások lényegét a kereszténységre való "áttérítés", és az államalapítás fogalmával jelöli meg. Minden média ezt sulykolja belénk, mint bizonyításra nem szoruló igazságot. Ha így van, ha így lenne, ha valóban igaz lenne, ha valóban akkor kezdtünk élni, úgy akkor lettünk azzá, amivé lettünk és amik ma vagyunk, és attól kezdve erősödik a magyarság.
Az Igazsággal ezzel szemben olykor nehezebb szembe nézni, mint a fényben tobzódó Nappal. Mégis csak meg kell tennünk, hogy cselekedni tudjuk. Az igazság az, hogy lefejeztek egy nemzetet. Elrabolták a tisztánlátásunkat, elrabolták a Napot, a Holdat, elrabolták magát, a Magyarok Istenét. A megismert Igazság révén közelebb kerülünk az Isten akarata és az igazságára alkotott világhoz, mert kétség nem férhet ahhoz, hogy az Igazság kimondása és feltárása magának Istennek akarata, és hogy az Igazsággal csupán a sátán helyezkedik makacsul szembe. Az Igazság Isten Lelkének a megnyilatkozása, mert cáfolhatatlan érvényű valóság, még ha koronás kontárok, bűnöző politikusok nem is hisznek benne, hogyha elvész az Igazság, elpusztul a világ. A hazugság Isten megcsúfolása.
Kereszténységre térítésről van szó vagy az ember megrontásáról? A magyarság megrontásáról. A magyarországi római katolikus klérus a régi művelődés termékeit, a régi világ művészeti és tudománybeli jelentőségét, előnyét megtámadta, elutasította, vagy legalább erejéből kivetkőztetve fogadta el és adta tovább, ellenkező előjelet-azaz, negatívvá tette- adva neki. A művelődést más irányba terelte, magyartól idegen szellemben folytatta. Erkölcsi érdekből megrontotta, elferdítette és eltörpítette a lényeget, a régi szellemet. Most is ez folyik, az egész világon. Az ősgyalázás hozzátartozik az őseink szemléltetéséhez: őseink milyenek voltak?- barbárok, műveletlenek. Nem csak a magyarságé, az egész emberiségé. S mitől származott az emberiség?- a majomtól. S a majom milyen?- alantas lény, aki mélyen az ember alatt van. Ezek így együtt óriási jelentőségű alapkövei ennek a megromlott világszemléletnek. Az ókor isteneit ördögöknek állította be, erényeit bűnöknek, vallását gonosz szellemek művének nyilvánította, hirdette. Ilyenképpen félretanultak csak némelyek, elsajátítani a nemesebb írók magasabb gondolatait nem is merték. A kereszténységnek van egy alapvető problémája: egy végletes gőgön alapul. Mindent megbélyegez, ami a kereszténység előtt volt. Mindent el-és megvetendőnek tart, ami előtte volt. Egy olyan végletes gőg, amit elképzelni is nehéz, nemhogy felfogni, szinte szétfeszíti az agyunkat. Az egész múlt, úgy ahogy van, végképp eltörlendő-szerintük. Vegyétek le eleinkről a pogányság hamis cimkéjét! Hagyjatok fel az 1000 éve folyó judeo-krisztián magyar gyalázással!
Akik a pogány szóval dobálóznak, tisztában kellene lenniük e szó értelmével, és azzal, hogy rágalmazás, ősgyalázás bűnét követik el, egyben történelmi tudatlanságuk bizonyosságát is adják. Mégis ez történik, több mint egy évezred óta.Borzalmas vádak tömege hangzik el a magyarság ellen. Olyan helyzetben vagyunk, amiben a vádlóval szemben a védő gyanút fogva felfeszíti a vádlott vérző száját, és megdöbbenve látja, tőből kivágták a nyelvét, hogy ne védekezhessen. A védő a bírákhoz fordul, követeli, hogy mutassák be a vádlott személyi okmányait, papírjait, hogy megismerhesse a múltját, viselt dolgait, a tetteit, hogy mi volt az igazság, hogy ellenőrizhesse a vádat, de kiderül, a vádlott okiratait a bírák semmisítették meg! Valahogy így áll a magyar nemzet ügye is.
Az Árpád-kori legendák és intelmekben ilyeneket olvashatunk. "Kárhozat a tudatlanság fiaira, a faragatlan, kóbor népre, amely nem ismerte fel, hogy Isten teremtése"- vagyis hát a Panonia földjén lakó magyarokra kárhozatot kér. "Az ószövetség istene a bosszúálló, letekintett az égből, hogy e tévelygő népet a hamisság útjáról az igazság ösvényére, az eloszlatott homályból az örökkévaló jutalmazás reményére vezesse. "
" A magyarnak barbár nemzete a hitetlenségben régóta tévelygett, s a pogányok szokása szerint hiú és szentségtörő babonákat követett,."- ilyenek ír az Árpád-kori legenda
Ekkora gőg valósult meg nemzetek, az emberiség sorsát megpecsételve, és úgy látszik nincs ellenszere.
Az ISTEN szó maga pogány, és az -aki átvette- gyalázza a leginkább, nem az általuk barbároknak, pogányoknak nevezett magyarság!
Főbenjáró bűncselekménynek számított az évezredes hagyományok, a magyar ősvallás gyakorlása. Géza rémtettei "dicséretesek" ebben a szemléletben. Lásd Bonfini. Dicséretes a népirtás, s aki irtja, megdicsérendő, a nép az áldozat ebben a formátumban és értelmezésben a bűnös. :(
"A magyarok a kárhozat fiai, szentségtörő szokások megszállottai, az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög sugalmazottai, pogány nép..." Így bélyegzik meg a magyarságot.
A bűnösség vádja, mintegy eleve igazolja az ártatlanul bűnösséggel vádolt elleni atrocitásokat, rémtetteket, örökös fenyítéseket, csonkításokat, a javaikból való kiforgatását, a hazából, a szülőföldjéről való elűzetését, megöletését.
Követelménnyé vált a magyarság, és az egyetemes kulturális világörökség elpusztítása. Géza és István az addigi magyar hagyománykincs minden emlékét a földig lerombolta- mélyebben már nem lehetett- megsemmisítve az ősi magyarság művelődéstörténetét: emlékek, ereklyék, művészeti, építészeti remeklések, kódexek, népi faragványok, hímzések, zeneszerszámok, szabadság-hagyományok, ősi hitelemek minden emlékét, Így került az esztergomi királyi palota a föld alá. Így rombolta le Adalbert, prágai püspök az esztergomi nagy vallási "bálványt", így kerültek ebek harmincadjára az ősi királyi várak, a hősénekek és a regős énekek, és a regös krónikák. Amikor a Tarih-i Üngürüsz-ben- ami ősgesztánk- az szerepel, hogy " a krónikások és a regösök ezt így írták meg", akkor ezt kijavították 1982-ben "mesére" és "énekre". A hiteles fordítás nem jelenhetett meg!
Miért? Mert megtudnánk, hogy őseink nem barbárok voltak, hanem ők maguk hozták az írást, a kultúrát a nyugatiaknak!
"Amikor pedig nem tudtak letérni az eltévelyedett útjukról, s a dühöngésük nem csillapult- képesek voltak a saját vallásukhoz ragaszkodni!- a magyar király bizakodva az örök erényben- vagyis a hatalmas "nemzetközi" hadseregben a háta mögött-seregének sokaságával elindult, hogy úrrá legyen az ellenség veszett dühén. " Azaz, a magyar király a saját magyar népét kaszabolta le. Joguk volt- e a magyaroknak a saját vallásukhoz? Erkölcsös-e, ha más vallást kötelező államvallássá tesznek? Elvehető-e bárkitől a belső, személyes meggyőződés, a szabad vallásgyakorlás joga, a lelkiismereti szabadság? Ma ezt állami terrorizmusnak mondanánk. Erkölcsös-e halállal sújtani embereket tömegesen, a népirtás határáig, pusztán azért, mert vonakodnak legbensőbb meggyőződésüket, vallásukat feladni, és áttérni egy olyan vallásra, amit nem is ismernek? Halál járt a puszta habozásért és vonakodásért is. Tehát, őseink, akiktől származtunk homályban éltek, nem volt igaz ismeretük Istenről, messze jártak az Igaz Úttól.
"Végül az ellenséget- vagyis a magyarokat- részint legyőzzék, részint foglyul ejtsék, megkötözzék, a győztes király híveivel hazavitte a győzelmi jeleket.Ezenfelül birtokairól mind a földekről, mind a falvakról bölcsen rendelkezett. Mert mindenből, amit népétől elvett, semmit sem tartott meg a maga szükségére, hanem elmenvén Szent Mártonnak szentelte, akinek tiszteletére bazilikát is épített. Őket pedig- mármint a szabadságukért felkelt magyarokat és utódaikat- mind a mai napig az egyház szolgáivá tette. Később főembereinek közbenjárására elhatározta, hogy csak tizedet adjanak abból, amilyük van, nehogy szorongattatásukban szétszóródjanak a földön. Mert ott tartottak már.
képesek voltak arra, hogy azt, hogy a magyarság ragaszkodott a saját lelkiismereti szabadságához, úgy állítsák be, hogy vert vadállatként vissza mertek vicsorítani.
"István egész országa barbár műveletlenségnek hódol. A tudatlan nép kényszerből lett keresztény, a szent hit figyelmeztető ösztökéje ellen rugódozott, sőt, a fenyítő vessző büntető ütései ellen még visszavicsorított ."
Most az a kérdés , hol állt az ördög, és melyik oldalon állt az Isten? De, minden jónak ellensége az irigységgel és gonoszsággal teljes örgög, hogy Krisztus apródjának- vagyis István királynak- szent szándékát zétzilálja, belháborút támasztott ellene, az ő sugallatára vonakodott a pogány nép nyakát a keresztény hit igájába hajtani, és azon mesterkedett, hogy főembereivel együtt kivonja magát uralma alól. Bizonyos nemesek pedig, és az egész magyar nép, kinek szívében féktelenség és restség fészkelt, látván, hogy kényszerből el kell hagyni a megszokottat, ördögi sugallatra elvetették a király meggyőződését, és a korábbi élvezetekre adva ismét a lelküket, már pusztították is a városait, majorságait, irtották, fosztogatták birtokait, szolganépét gyilkolták, a többiről szót se ejtsek, már a királyt is bántalmazták."
Ha ez az ördög a mai világban cselekedni akar, akkor az bennne a legördögibb, hogy Istennek nevezi magát. Ha a szöveg tartalmát igaznak vélnénk, úgy azt a képtelenséget fogadnánk el, hogy az idegen uralom ellen felkelt magyar nép a maga javait, a maga városait pusztította, míg az országba bejövő fegyveres idegenek, akik titkos eszközökkel az ország fölötti hatalom megragadására törekedtek-hiszen ezért vált szükségessé maga a felkelés- a fegyelem igája alatt nyögő magyar népet és érdekeit védelmezték. A csúcspontja, hogy magát a királyt is bántalmazták. Nos ez csak úgy lett volna lehetséges, ha a felkelés győz és a király a kezükbe kerül, de mint tudjuk a felkelés nem győzött, tehát ez az állítás nem valós! Nézzük a másik oldalt, mit írnak a krónikák a magyarokról?
A magyar volt a világ legnagyobb lélekszámú és leghatalmasabb népe. A világ teremtése óta nem élt hatalmasabb nép a földön. Európa ősbetelepülése a magyarsággal kezdődött. Magyarország nagysága többszöröse a Bizánci birodalomnak. Az ókori Görögországnak a harmincszorosa. Az ősi Magyarország az Urálig és tovább ért(XII. sz-i leírások).
A magyarok tisztelték a természetet, a természetvallásokat. Mágikus rendszer(nem sámánizmus), ősvallás, ami a világot egy csodának látta, a keresztények szemében ez a világ minden mocska.
Mi az, hogy mágikus?
Lenyűgöző szépség, aminek a hatása alól szinte lehetetlen szabadulni. Hogy minősítik ezt a kereszténység nevében térítók? A gonoszság minden mocskában fetrengenek- így jellemezték.
A kettős lélekhit hol van egyedül jelen? A magyarságnál, a Kárpát medencében. A többi népnek a lélek nem volt olyan fontos, hogy megkülönböztessék, hogy rájöjjenek arra, nemcsak a lélekzés fontos az embernek, hogy fenntartsa a fizikai testét, hanem vannak a léleknek magasabb feladatai is. Ezeknél a magukat nagyon fejlett népeknek tartó nemzeteknél nincs ilyen. A magyarság néprajzában benne van!
Mi jellemzi a magyarok legfőbb Istenét? Védőistenség volt. A magyarok soha nem támadtak, mindig csak a saját területeket próbálták megvédeni, csak hát mivel a saját őshazájuk a Kárpát medencétól Japánig, Indiáig terjedt, ennek csak a részét voltak képesek megmnteni, és azt is csak ideig-óráig. Már a Kárpát medencét sem tudtuk megmenteni.
A Naptisztelet. Tisztább , igazabb, szentebb hitvallás még nem volt a földön, s nem volt egyszerűbb és természetesebb sem. Őt imádták a népágazataink, a szumérok, a pártusok, a hükszoszok, őt imádták testvéreink az irániak, akik félig magyar gyökerűek, a indusok, az egyiptusok, a japánok, a koreaiak, a kínaiak, mert a kínaiak is félig magyarok, és az ókor csaknem valamennyi nagy népe. Bízvást mondhatjuk, a Napisten volt emberiség és egyben a magyarság ősvallása, miként ezt napjelképeink, ősi mondánk is tanúsítja. Sátáni részrehajlás és sátáni kétszínűség kell ahhoz, hogy ezt a szent, tiszta, ősi vallást bálványimádásnak, pogányságnak, a pokolbeli ördög álhatatos művének, szentségtörő szokásnak bélyegezze! 
A Napisten pedig nemcsak azt jelentette, hogy a Napot, a természetnek ezt a csodáját tiszteljük és megismerjük minél alaposabban, hanem a Napot is úgy fogták föl, mint a Világegytemnek, Boldogasszonynak, Babba Máriának a megtestesülését, hiszen az Ő (a Világegyetem) akaratából volt itt a Nap a Föld mellett. És ezért, mivel az Élő Világegyetem, Babba Mária maga, külső beavatkozás nélkül szülte meg a Napot, az utódját, a kisdedjét, ezért természetesen Babba Mária Szűz Mária, a Napnak, a kisdednek az anyja. Mint ahogy a csillagok anyja is a Boldogasszony.
A szkíta királyok a Napisten földi helytartói voltak. Koronázás szavunk is mutatja, hogy a Napkirályság eszméje is a magyarságtól származik.
Mágus vagy sámán perek : A középkorban 800 ezer ún "boszorkányt" öltek meg. A múltat végképp el kellett törölni a kereszténység égisze alatt.

 

forrás : https://www.youtube.com/watch?v=2HMm8Fe2C3o#t=1613.293991

—————

Vissza