A SORS KERESZTJEI- KARDINÁLIS KERESZT

2016.01.17 11:18

A teljesség megélésének körén találjuk az egymástól 90 ívfok távolságra elhelyezkedő jelentős pontokat, sors feladatokat kijelölő úgynevezett sors- kereszteket. A négy elem jelenik meg ezekben, de vagy a kardinalitás, vagy a stabilitás, vagy pedig a változás minőségét hangsúlyozva, melyek a sors út­jának jelképes meghatározóivá válnak. A kardinális - a fix,- és a változó mi­nőségek valamelyikét éli meg, viszi keresztül a lélek az elemekben tartóz­kodó princípiumok segítségével. Az adott minőségben valósítja meg sorsát, végzi el feladatait a szülött, hiszen a 90 fok a racionalizálás erejét, lehetősé­gét és munkáját is jelöli.

Az ősi időkben a cselekvések mágikus töltéssel bírtak. A lényeges mun­kák, feladatok rituális módon lettek elvégezve. A láthatatlan birodalmakkal így élő volt a kapcsolat. Az emberek a teremtett világ részeiként, azzal együtt működve, együtt rezegve tevékenykedtek. A zene, maga a zenélés ar­ról szólt, hogy a rezgő hangok láthatatlan szárnyán, a lélek, s a tudat is elre­pült és felkereste, meglátogatta az isteneket, de csak akkor, ha ennek eljött az ideje. A láthatatlan zenéhez a test látható válasza, a tánc kapcsolódott. A zene és a tánc mágikus, szent lehetőségek és utak voltak a magasabb vilá­gokba. Ahogy kifeszült a bőr a dobon, ahogy megfeszültek a lant húrjai, úgy feszült meg, s rezdült a test és a lélek, hogy sorsa rezgésével, zenéjével, éle­tével, s mágikus táncával az EGYSÉGET e pillanatban élve, megjelenítve és sugározva beavatást nyerjen, s maga is beavasson!

Nem a virtuozitás, mint elkápráztató, szemfényvesztő, s ezzel együtt egó- erősítő megjelenés volt a fontos. A szent zene nem az ego „nagyszerűségtu­datának" vált az eszközévé. Az ég ajándéka a muzsika, nem a profán szóra­koztatás és az anyagi javak megszerzésének volt a lehetősége...

táncban a kozmosszal lehetett együtt rezegni. De ez, csak szent zene ál­tal válhat, valóra! A szerelmesek a táncban vizsgáztatták, mérték meg egy­mást! Tudunk együtt, egy ritmusra mozdulni!? Jövőnk, közös sorsunk szem­pontjából ez a fontos! Nem az alantas kéjvágy kiélésének indító lehetősége volt a tánc. Azt hiszem lehetne a sort folytatni, de felesleges.

„Az emberiség fejlődése”, nézzük hová vezetett! Születik ma szent zene? Ha igen, hírül adják a „tömegkommunikációs eszközök”? A művészetek pél­dául tisztító, felemelő, tehát szent küldetést töltenek be, vagy talán üzleti vállalkozássá, pénzszerzési lehetőséggé „nemesedtek”? A kérdésre minden­ki tudja a választ.

 

Az asztroszkópban megjelenő bármelyik sorskereszt a szentté válás, a kozmikus együtt rezdülés csodáját és lehetőségét hozhatja el!

 

Kardinális, stabil, (fix) és változó keresztekről beszélünk. Mindegyik nagy, alkotó,- és teremtő energiát szimbolizál. A kereszt szóhoz ne kapcsol­junk drámai képeket, félelmeket, hiszen itt is „csupán” az alkotás egyik le­hetőségéről van szó. Kereszt alakzat akkor jön létre a képletben, ha egy­mástól 90 ívfok távolságra, mind a négy, azonos minőségű elemben találunk bolygót, A három kereszt segítségével próbálom meg érzékeltetni, a kö­vetkező fogalmakat:

—   A kardinalitás az új idő, az új korszak megteremtésén dolgozik.

—   A stabilitás a biztos alapok, a minden szintre kiterjedő fixáció alkotásá­nak az ereje.

—   A változó kereszt indítja meg az átalakulást a következő korszakba, ahol már új ismeretek és a fejlődéshez, a továbbjutáshoz szükséges tapaszta­latok várják az embereket.

 

 

A KARDINÁLIS KERESZT

Az új idő születésének a jele. A Nap fordulatait, tehát jelképesen a legje­lentősebb sorsfordulatokat szimbolizálják a kardinális jelek. A figyelem, az érzések, a célok és az élet iránya gyökeresen megfordul, új értékek szület­nek, új szemlélet jelenik meg. Az újdonság ereje, igénye itt mind a négy ele­met áthatja.

A kardinális jelek a világ időkeresztjével analóg, tehát a csillagképek kö­rén most a Tavaszpont (Kos 0. foka) a Halak csillagképre mutat, míg az Őszpont, (Mérleg 0. foka) a Szűz csillagképében látható. A nyári fordulat (Rák 0. foka) az Orion- Nimród csillagait, míg a téli forduló (Bak 0. foka) a Kígyótartó csillagképet érinti.

 

 

Ezek a csillagképek mutatják a jelenlegi világkorszakotA kardinális je­lek most ezekkel töltekeznek szellemileg. Fontos tudnunk, hogy a Rák - Bak tengely a Tejúton ivei át. Az új idők felépítéséhez tehát a magas szeretet nyújt segítséget, ha képes az ember túllépni hatalmi, uralmi törekvésein. Ez globálisan és egyénileg is érvényes. A szeretet „örömhíre” mind a mai napig érvényben van. hiszen a Megváltó csillagszimbólumán (Halak) van a Tavasz­pont!

A tűz lendületes, Kos idő-erejével indul a honfoglalás, ahol már az egység fényével kell megjelenni, hiszen a Halak csillagkép „visszaúszó” részét érin­ti a fordulat pontja! Ebből is látható, hogy a mai időkben minden kezdet karmikus, hozott, munka! A kezdet áldozatát meghozva, az új otthon építésén fá­radozik a lélek, de egyúttal a múltjába is tekint. Ez már a Rák minőség idejeEredetkutatás és otthonépítés csak a Tejút segítségévelannak szerelmetes ismeretével történhetmert itt látható a Szalmahullajtó út! A belső otthon lelki ismereteit, a szellem egyensúlyának az ideje követi. A Mérleg szakasz kapcsolati, tudati törekvései mögött , a Szűz angyalának rend szeretet csilla­gai sugallják az igazi egyensúly jelenlegi törvényeit.

Téli Napforduló pontján álló beavató csillagkép a kezében tartja a te­remtő, nemző erőket, melyek már a Lelkek Útjára is visszahatnak! A legma­gasabb ponttal szemben, a legmélyebb téli fordulaton már újra a Tejút erői segíthetnek! A Kígyótartó által szimbolizált teremtés válik a Rák minőség jelképes életirányává, sorsfeladatává. A fény születésének idejét az "Istenek Útja" méri ki!

 

kardinalitásban a világosság fő stációit éljük, s értjük meg. A kozmikus (retrográd) irányt követve a kezdet Kos erői, energiái, - melyben már a Ha­lak csillagainak összegzése is benne van, - a mindenség Bak - feladat - él­ménye felé fordulnak, ahol a Kígyótartó teremtő, „Tejút - szerelme” jelöl már beavatást is. A Bak, mint a sorsfeladat jele, beavatói irányultságot „Ír elő"! Erről a pontról alkotható meg az egyensúly Mérleg - igénye, s érthető meg a Szűz csillagainak rend sugallata is. Ez az igazság, mely a lélek mérlegében született újjá, válik az otthon (Rák) megalkotásának, az eredet kutatásának a fő inspirációjává. És végül így érkezik vissza a lélek a kezdet pontjához, ahova már a teljesség, a szerelem energiái racionalizálódnak, hiszen a Lel­kek Útja 90 fokos szöget alkot az egyensúly két pontjával, a Tavaszi - Őszi Napforduló mágikus idejével.

 

Következő a szilárd kereszt:  https://termeszetgyogyaszat2.webnode.hu/news/a-sors-keresztjei-szilard-kereszt/

 

részlet: Paksi Zoltán Asztrozófia

 

—————

Vissza