CSILLAGBÖLCSELET-MARS

2016.01.17 14:18

A MARS

 

A Kos  és a Skorpió jegyének uralkodó bolygója

A Mars tüzes, aktív férfias princípium. Átlagos napi haladása ü fok 38 perc. 687 nap alatt kerüli meg az állatövet. Gyógynövényei a csalán, a bors­menta és a hagymafélék. Fémé a vas. Képviseli a fegyveres testületeket, há­borúkat, forrongásokat. Testi szinten az izmok, az orr, a vér, az artériák, az endokrin (belső elválasztású) mirigyek, a férfi nemi szerv és az epe tartozik hozzá. Jelében  a kezdet célra törő energiája jelenik meg.

A Mars képviseli a tűz világosságot teremtő erejét. A belső harc, az ön­magunk feletti győzelem feladatának a megjelenítője. A fény hatására emelkednek az ösztönerők, a szellem magaslataiba.

Mitológiai képviselője Árész. Eredetileg pásztoristen volt, a termékeny­séghez járult hozzá, s csak később vált a háború, s a harci zaj istenévé. Félel­metes erővel rendelkezett, elnyerte Aphrodité szerelmét is. Történeteiben a belső késztetésekkel, vágyakkal, ösztönökkel küzdő, sebeket osztó és szerző, elbukó, majd újra talpra álló ember képe jelenik meg. Két fia van, Phobosz és Deimosz. (Félelem és rettegés).

Biztosan „véletlen egybeesés” (1877-ben felfedezték fel) ,hogy a Marsnak két holdja van... Árész fiairól nevezték el őket.

 

 

A magyarok Hadakozó csillaga a Mars, már a külső bolygók közé tartozik, mert a Naprendszerben a Föld után következik. Jelképesen elmondható, hogy távolodik a földi, megszokott dolgoktól, szinte kitör a hétköznapokból. Születési képletünkben férfiakat, fiatal energikus megjelenéseket és ener­giáink irányának célját jelöli a Mars helyzete, egyéni jelentése. 

 

A belső tűz kifelé törő megjelenítője. Szimbolizálja az elindulást, a kezdetet, a felfedezést, a sebességet és lendületet, az erőt, a bátorságot, a lázadást, a har­cokat, a konfrontációt, szellemi irányítást, az átlátás-rálátás szükségességét, a küzdőkészséget, a fejlődés igényét, a szúrást, vágást, a fegyvereket, a lelkesedést, a lelkesítést, a szenvedélyt, az ösztönenergiákat, a hódítást, a szabadságvágyat, a vezetés igényét, az akaratot, a mélységekbe hatolást, a megújítást, a titkok felkutatásához szükséges bátorságot és az önlegyözésre irányuló energiákat.

 

A Mars „őstípusa" a hadvezér. Az erőket, energiákat irányítja és vezeti, az uralkodó  utasításának megfelelően, a kellő helyre. A Mars mutatja meg, hogy miért, mivel küzdünk elsősorban és mire fordítjuk erőinket. Jelölhet ütközéseket, konfrontációkat, melyek által fejlődik, erősödik fejlődésbe vetett hitünk. A tűz fényét, a világosság igényét képviseli a Mars.

Megmozgatja, felhevíti, mozgásra, lépésekre készteti önmagát, s környe­zetét is. Új utakat keres, hogy a tűz éltető fényét mindenhová elvihesse. A felfedezések azonban a kitágulás, kibővülés, minden szinten megjelenő gazdagodás lehetőségét is magukban rejtik! Még nagyobb, még fényesebb, még távolabbra világító lehet a tűz.

A mozgás, a nemes versengés és a sport képviselője. Legyőzni a fáradtsá­got. a lustaságot, tehát a belül okoskodó, visszahúzó hangokat. Akár mások győznek le minket, akár mi diadalmaskodunk, a lényeg mindig ugyanaz! A fejlődés és emelkedés mutatja meg arcait, különböző módokon. A Marsban jelentkezik a szexualitás energiája, a szerelem tüze, de a lélek és a szellem ereje is! A zodiákus körén a Kos és a Skorpió jelei fölött uralkodik, tehát „két útja ’ van.

 

Az első, a „Kos út". (Kossuth, - a név jel! - mint történelmi analógia!) A gondolkodás, a szellemiség, felfedezés, a rálátás és irányítás motivációi je­lentkeznek. A kezdet és elindulás élményei, a szárnyaló lelkesedés válnak meghatározóvá. Minden akadály erősít, és legyőzésük révén igazolódnak be energiáink életképessége. A szellemi összefüggéseket kell ekkor kutatni, majd a megszerzett, kiharcolt tudás birtokában már lehet látni, hogy melyek szolgálják a fejlődést. Ez az erő tágítja ki, fedezi fel, s érti meg a világot. Az én elsősorban odakint akar felfedezni.

 

A másik út, a „Skorpió útja". Ez az út már befelé vezet. A szellem megis­merését az ösztönök, érzések, a lélek megismerése követi. Az energiákban, a célokban a vágyak, az ösztönök jelenvalósága lesz meghatározó. Az előző útban is jelentős volt az ösztönök szerepe, de itt válik elsődlegessé! A lelki biztonság igénye, a szexuális vágyképekkel, indíttatásokkal való belső harc most jelenik meg. Nem a tudat, hanem a vágyak, érzések, belső elkötelezett­ségek motiválják harcainkat, munkáinkat. A mozdulatokat és a gondolato­kat is a mély érzések hatják át. Rejtett összefüggéseket, titkokat kezd el kutatni a Mars. A tűz fényét viszi a láthatatlan birodalomba. Ezoterikus érdeklődés, lelki kutakodás, rejtélykeresés indul el.

A belső, lelki és ösztönerők sok mindenre használhatóak! A külső világra is lehet ezekkel hatni. A mágia megjelenése lesz a nagy próbatétel... A kér­dés az, hogy a felszabaduló energiák az ego „nagyszerűségét” építik, vagy a teljességet szolgálva felemelkedést, gyógyulást biztosítanak kint is, és bent is?! A most fellobbanó tisztítótűz hatására lazulnak fel a bemerevedett struk­túrák, kötődések, elfojtások, hogy a magasból a lélek mélyére érkező szelle­mi erők újra a magasba emelhessék, vagyis a ténnyel átvilágítva tisztává te­gyék a mélységben rejtőző belső, elfojtott-elrejtett erőket, melyek eddig szinte észrevétlenül „manipuláltak” minket. Héraklésznek is fel kellett hoz­nia az alvilágból a háromfejű kerberoszt! 

Az utolsó, „titkos harc” készíti elő a minőségi változást!

 

 

A Mars szimbolizálja a testi - lelki - szellemi cselekvő erőket. Segítségével végezzük az önmegvalósítás egyéni, majd magasabb szinten már közösségi munkáját. Belső harcot és felemelkedést hordoz, ami által világossá válik, hogy a mély energiák a magasba emelhetőek és szellemi síkon is hasznosíthatóak. Arész - Mars „csillagpárja " az Antares csillag, (Árészhoz hasonlót je­lent) a Skorpió szíve! 

A szeretet erejét/ tüzét, vérét hordozza a vörös bolygó.

Magas szinten a Mars bátorságot, nyíltságot, férfiasságot, biztonságot és melegséget sugároz. Lelkes, erős akaratú, becsvágyó és lendületes. Fölül­múlja, legyőzi önmagát, lelki-szellemi magaslatokra tör. Lovagias, erősíti a gyengébbeket, és vállalja a legnehezebb harcot, a legnagyobb kihívást: - mer nyíltan szeretni! (Aki nem hiszi, hogy ez a legnehezebb, az próbálja ki bát­ran!)

 

Alacsonyabb szinteken ideiglenesen erőszakot, égéseket, kegyetlenséget, pusztítást, agresszivitást, féltékenységet, bosszúállást, nemi gyengeséget, vagy túlzott szexuális vágyakat, „skalpgyűjtést”, vérrel kapcsolatos prob­lémákat, epegörcsök, erőtlenség és cselekvésképtelenség is megjelenhet.

A Mars a Kos és a Skorpió jelében viszi a „csúcsra” a belső energiákat, de teljességet, uniót, a Mérleg és a Bika jelében alkot. A Vénusz uralma alatt új­ra megjelenik a szerelem elsődlegessége!

A Mérleg idejébe érkező Mars vá­lik képessé a külvilágért, a társért küzdeni és kiegészülni, valamint egyen­súlyt alkotni a partnerrel.

A Bika jelében tartózkodó Mars a tűz fényével teszi termékennyé az anyagi világot és saját melegével teremt biztonságot.

Az erő princípiuma által valósítjuk meg vágyainkat, önmagunkat, s vé­gezzük el feladatainkat, vívjuk meg ütközeteinket. Tüzes eleme révén „má­sodlagos” fényhozóként értelmezzük.

Fénye nem vakít, de meghittséget, melegséget biztosít.

Vigyázni, őrizni kell, hogy ne váljon pusztító tűzzé!

A Föld egyik oldalán a Vénusz, a másikon a Mars kering.

 

Hát csoda, ha életünk fő mozgatórugója a szerelem?

 

 

 

 

részlet: Paksi Zoltán Asztrozófia

 

 

 

 

—————

Vissza