CSILLAGBÖLCSELET-PLÚTÓ

2016.01.17 21:18

A PLÚTÓ Jelei:

A Skorpió  jegyének uralkodó bolygója

 

 

 

 


A Plútó princípiumában a tűz és a víz elemei keverednek egymással egy­séget, szintézist alkotva. Napi haladása változó. 1 ívperc körül mozog. 249 év alatt kerüli meg a Napot. Fémének a Plutónium tekinthető. A minőségi vál­tozás, a végletes átalakulások, a tömegek, a valódi rendszerváltozás, a ka­tasztrófák és az alvilág képviselője. Testi szinten a regenerálódás, a nemi­szervek. és a végből tartozik hozzá. Jelében (©) a tűz és a víz egyesített energiái jelennek meg. Többen is. köztük P. Lowell is megjósolta a Plútó létezését, de csak 1930.-ban találta meg C. W. Tombaugh. (Egyetlen holdját  ismerjük, az 1978.- bán felfedezett Charont.) 1930! 

Újabb döbbenetes idő­pont. Világméretű gazdasági válság, két világháború, fasizmus, kommuniz­mus és az atombomba ledobásának tényleg sátáni elkövetése. Ezzel egy idő­ben kerülnek a spirituális kutatók tudomására azok az ősi titkok, melyekkel még a fenti, sátáninak nevezett erők is átminősíthetek! És mindezek a Plútó ..felfedezésének" időkörnyezetében történnek!

A Plútó szimbolizálja a tömegeket és a minőségi változáshoz szükséges energiákat. Elérkezik a döntő pillanat, amikor a régi világ eltűnik és egy új, magasabb rendű birodalom építi fel a fény belső univerzumát.

Mitológiai megjelenítője, a láthatatlan alvilág királya, Hádész. Kronosz és Rhea gyermeke, Zeusz és Posszeidón testvére. Hádész sisakja tette láthatat ianná a hős Perzeuszt. (Hádész = Aidés, Aidoneus, ami láthatatlant jelent.) Elrabolja a virágot szedő Perszephónét, Démétér föld-istennő leányát és fele­ségül veszi. Az új világ, a természet, - vagyis Perszephóné - is „meghal", le­megy az alvilágba, hogy ott megtermékenyülve újra alkossa a fölcön az éle­tet. Hádész - Plútó a lélek mélységeinek láthatatlan, mégis világot teremtő, megújító, s megtermékenyítő módon cselekvő elve!

A Plútó képviseli képletünkben a radikalizmust, a gyökeres változások és átalakítások igényét, de a sorsfordításhoz szükséges erőket is. A Mars fel­sőbb oktávjának is nevezhető. Ha a Mars a mennyiségi, akkor a Plútó a mi­nőségi változás. Az arany középúi áll a legtávolabb tőle. A fanatikus elszánt­ság, a megmagyarázhatatlanul mély kötések és kötődések, a „vagy teljesen, vagy sehogy!" elvét jeleníti meg. Az ellentétesnek tűnő energiák, általa vál­nak újra eggyé. Ösztöneink világának a legmélyét, sokszor számunkra is ijesztő rétegeit tudatosítja, érzékelteti, vagy ha még nem készültünk fel tel­jesen a valós önismeretre, akkor csak sejteti. Szimbolizálja a tömegeket, a lé­nyegre koncentrálást.

A Plútó mutatja meg, hogy életünk melyik területén (melyik házban) érzünk rá a titkokra, a lényegre, itt csak akkor lehet nekünk hazudni, ha azt mosolyogva hagyjuk, vagy mi is akarjuk! A maximalizmus főleg érzelmi oldalát éljük meg a belső Plútónkban. Tűz és víz, tehát a lélek erejét, működteti. Szenvedélyes érzelmek, „őrült” cselekedetek, hegyeket megmozgató, mindenre képes energiák bukkannak fel egyik pillanatról a másikra.

A minőségi átalakulások és az edeig rejtőzködő képességek, ösztönök és indíttatások megjelenésének hatására eddigi lényünk „meghal”, hogy a mélyből feltörő erők teremtsék meg az új embert! A „halál” a Plútó eszköze, de mindig a tudatosítás általi megújulást szolgálja! Az elalváskor is meg­halunk a külvilág számára, de abban a pillanatban megszületünk a „másik oldalon”! Ébredéskor a ”túlvilág” gyászolja eltávozásunkat, viszont a kelő Nap köszönti újbóli megérkezésünket. A változás, törvényszerűen radikális!

 

Ha csak felszínesen alszik és állandóan felriad, felébred az ember, nem le­het teljes a feltöltődés, a megújulás sem. így válik érthetővé, hogy az élet adott területein és idejében, csak a plútói radikalizmus vihet előre! Az álom birodalmában összegyűjtött energiák segítségével minden nap újjászület­hetünk, minden nap a megújulás lehetőségét hordozza! A Plútó által megje­lenő halál nem más, mint az újjászületésre inspiráló minőségi változás!

A Plútó a láthatatlan energia. A láthatatlan ember. A bensőnkben meglé­vő, egységbe formálódott őserő

Az egység, a teljesség igénye. Szimbolizálja a közel  azonos időben születettek láthatatlan összetartozását, - a generációs, tömeghez kapcsolódó munkákat és a „csoportkarmát" is. Az én tudat mélysé­gein át, az EGY - hez jutás magas szintű, spirituális cselekvését jelöli.

A Plútó mély, az ösztönvilágból feltörő érzelem, majd cselekvés. Az ér­zelmek és tettek nála mindig összekapcsolódnak, az érzések mindig cse­lekvést váltanak ki; hogy teljességében ismerhessük meg az Univerzummal összekapcsolódott személyiségünket. Az ég felé emelő túz, a lélek vizét forrósítja fel! A belső biztonság, stabilitás és termékenyítés bolygója a Plútó. 

Ezek a késztetések emelkednek fel a tűzben! Ezek a titkos indíttatások in­spirálják a cselekvéseket!

A Skorpió uraként jelöli a mágikus „praktikákat”, magyarul a titkok, ösz- szefüggések. összeesküvések, analógiák, okok és okozatok keresését és az érzelmekből, ösztönökből kiinduló cselekvéseket. A rejtett dolgokat azon­ban nem „tudni”, hanem megélni akarja. A tudás itt már tapasztalati igény!

A teljesség megalkotásának igen ritka lehetőségét a Bika jelében tudja leginkább megvalósítani, bár mindenhol erre törekszik. A Vénusz uralma alatt már az egyesített, belső erők alakítják az anyagi világot és a legmé­lyebb tudás által lehet az anyagot megszentelni, s benne észre venni a Teremtő szeretetét!

Magas szinten lényegre látó képességet, maximalizmust, lélekemelő szenvedélyt, kitartást, a belső erők és az ösztönök uralását, misztikus érdek­lődést, a szükséges változások végrehajtását, megújítást, felépítést, egység­látást. karizmatikus személyiséget, bátorságot és a generációs feladatok fel­ismerését is jelöli.

 

Alacsonyabb szinten átmenetileg szélsőségességet, vad ösztönöket, ke­gyetlenkedést. rombolást, pusztítást, féltékenységet, bosszúállást, katasztró­fákat, sötét, okkult ténykedéseket, primitív fanatizmust és alvilági-bűnözői hatalmat jelölhet.

A Plútó indítja el azokat a cselekedeteket, melyek lényeges változásokat, áttöréseket eredményeznek. Általa rendelkezünk bensőnkben az EGY, konk­rét ismeretével. Az uniót, az EGYet felvállalni, felé elindulni, majd a cseleke­detekben megtenni.

 

Ez a Plútó lényege.

 

 

 

A transzcendensnek vagy messzianisztikusnak is nevezett bolygók folyamatának összegzése

 

Az Uránusz indítja el a nagy változások messianisztikus folyamatát. Ö jel­képezi azokat a váratlan, szokatlan és hirtelen felbukkanó hatásokat, fordu­latokat, melyek által a tudati - szellemi világunk (sokszor akaratunk ellené­re) kitágul, értelmünk fejlődni kezd. Átértékelődik, átfogalmazódik az eddi­gi értékrend, a falakat, előítéleteket kell most lerombolni, s az egy helyben „totyorogtató” megszokásoktól felszabadulni. 

A kiszabaduló energiák, a kor­látokat szétfeszítő erők azonban zűrzavarhoz, káoszhoz vezethetnek. A kao­tikus megnyilvánulások fölé akarunk emelkedni.

 

A Neptun „folytatja” az Uránusz munkáját. A szellem után, a lelki kitá­gulás ideje következik. A felszabaduló eszmék közül az Unió Mystica érinti meg leginkább lelkünket, hiszen az ősemlékezetünk mélyen őrzi az akkori „idők” állapotának az érzetét. A felső és a belső lélek egységélményét, az érzelmek magas, már művészi rezdüléseire válunk fogékonyakká. A megélt misztikus csodák hatására születik meg az elhatározás, hogy az EGYSÉG, minden szinten valósuljon meg!

 

A Plútó által szimbolizált erő szükséges ehhez. A szellem már tűzként he­víti az érzelmek örök életet ígérő vizét! Egyesülnek a különböző síkok ener­giái és elindul a világ megváltásának, megváltódásának a kikerülhetetlen munkája, s folyamata!

Az önzés szintjén is a felemelkedést sugallják a messianisztikus principiumok. A saját nagyszerűsége bűvöletében élő lélek is „megkapja" a szüksé­ges tapasztalatokat. Elgondolkodtató „véletlenek” késztetik legalább a töp­rengésre. A külső világ csillogás-káprázatából egyre többen ébrednek fel, és ébrednek rá saját szerepük nélkülözhetetlen szeretet-fontosságára. A har­madiknak nevezett évezredbe lépve csak az alacsony szintű, tehát a leghangosabb, leglátványosabb dolgok területéből szakadt ki a biztonság illúziója. 

 

Bármikor, bármelyik földi birodalom összeomolhat, a leghatalmasabb zsar­nokok félelme a legerősebb. Hiába hisznek a tudomány „vívmányaiban”! A géntérkép, a klónozás, az űrutazás és az egyéb, kísérteties gyerekjátékok sem tehetnek senkit boldoggá, teljessé pedig még úgy sem! A sötét, "fekete mágusi" praktikák által csak időleges, fizikai hatalom érhető el,

viszont a kö­vetkezmény sem marad el

A fény felé azonban bármikor fordulhatunk!

Egyetlen lényeges dolgunk van. 

Megérteni, felvállalni utunkat, sorsun­kat.

Előbb, vagy utóbb ezt úgy is meg kell tennünk. Egyetlen dolog ad ehhez erőt.

 

 

A  SZERETET.

 

részlet: Paksi Zoltán Asztrozófia

 

—————

Vissza