Istenhit szabad akaratból

2013.09.08 15:02

 Isten Szeretet-ereje belefolyik minden emberszívbe - ha az megnyílik ,hogy befogadja.

 

Szeretet-erő hatására fellobban az emberben lévő szellem-szikra, majd lángra lobban  az örök Atya-szellem iránt.

És ekkor szabaddá lett az út hozzá.

 

Az utat egyedül az akarat teszi szabaddá, hogy Isten szeretete ereje rásugározhasson. Vagy másképpen: akinek iránta pozitív beállítottsága van, aki hisz benne, és kapcsolatba akar lépni vele - az meg is kapja isteni szeretet-erőt, és fejlődése ezután már felfelé ível.

 

Tehát az embernek először hinni kell az egy Istenben és Teremtőben, és magáról el kell ismernie hogy teremtmény.

 

Csak ezután ébredhet föl benne a kívánság, hogy vele kapcsolatba lépjen, és megnyíljon nekei, hogy szeretet-erejét rásugározza.

 

Csak a készség kell hozzá, hogy ezek végbemenjenek.

 

Nehéz, sőt majdnem lehetetlen, hogy szeretetsugara olyan embert érjen, aki nem hisz benne, aki magát csak a természeterő produktumának tekinti, ezért soha nem teremt vele kapcsolatot, mert nem ismeri el olyan lénynek, aki őt teremtette volna.

 

Hogy a belé vetett hitet mégis elnyerje, azt valami szokatlan történés hozhatja létre.

 

De ezzel sem szabad soha kényszerítően hatni, mert a kényszer hatására hite értéktelen.

 

Létére vonatkozóan minden bizonyíték kényszerítő hatású.

 

Így kényszerítő bizonyíték lenne szava is, ha közvetlenül a magasból szólítaná meg az embereket.

 

Kénytelen volna hinni benne, hiszen szavát mindenki hallotta.

 

De ennek a hitnek nincs értéke.

 

Ennek ellenére az emberek megkapják megszólítását, csak éppen egy emberi formát választ hozzá, akin keresztül közvetve beszélhet.

 

Megadja minden embernek a szabad döntés lehetőségét, hogy hiszi-e szavait vagy nem, hiszi- e hogy az a beszéd a legtökéletesebb lénytől származik.

 

 

Mindig a szabad akarat a döntő, és a hitet soha nem lehet kikényszeríteni.

 

Ezen - a közvetlen szó útján - a legmélyebb bölcsesség is hozzáférhetővé válik az emberek számára.

De ezek sem indítják az embert a benne való hitre, ha az ember ellenáll és nem akarja.

 

Ugyanakkor egy másik ember számára elégséges bizonyság, hogy létezik. Igen, szava által az ember meggyőződéses hitet kaphat, amit a pokol semmiféle hatalma sem tud elvenni tőle.

 

Mert szava szeretete sugárzása, amely megérinti az emberek szívét, és képes szeretetet kiváltani belőlük, és képes megadni nekik a megvilágosulást.

 

Ekkor a SZERETET szeretetre ösztönöz, világosság gyullad a szívekben, és ebben a sugárzásban felolvad minden sötétség. Ez olyan világosság amely elűzi a sötétséget, és az embernek eleven hitet ad.

 

Ez a hit megtámadhatatlan, ellenáll minden megrázkódtatásnak, amelyek az ellenséges oldalról ismételten megjelennek.

 

Mindig az emberen múlik, hogy engedi-e érinteni magát  a szeretet sugárzásától. Mert hogy magát Istennek megnyissa, annak szabad akaratból kell megtörténnie.

 

Neki magának kell akarni, hogy vele, Istenével és Teremtőjével kapcsolatba lépjen.

 

Hinnie kell, hogy egy tökéletes lény kezeiből került ki, és hogy ezzel a lénnyel való egyűvé tartozását nem tudja feloldani.

 

Ekkor ismeri el őt, és csak ezután kezdi el keresni - és Isten egész biztos hogy engedi megtalálni magát.

 

Szükséges, hogy az egy Istenben és Teremtőben higgyetek, hogy vele kapcsolatba lépjetek.

 

A földi élet tulajdonképpeni oka és célja, hogy Istennel kapcsolatot létesítsetek.

 

E nélkül valóban nem szabadna testbe öltöznötök a Földön.

 

Mert a Föld azért lett teremtve, hogy rajta az ember újból visszaállítsa egyesülését Istennel, mert azt egykor szabad akaratból feladta.

 

Ha Isten létét tagadjátok, az a legmesszebbre való eltávolodást jelenti tőle.

 

A túlvilágon ez rettenetes sorsot jelent, sőt lehet, hogy magával hozza az anyagba való száműzetést, amint a Föld-periódus vége bekövetkezik.

 

Ezért akar megszólítani és elgondolkodásra indítani minden teremtményt - mielőtt késő lenne.

Akármekkora is a földi tudományunk, garantáltan sokkal mélyebb ismeretekbe hatolhatunk, ha rábízzuk magunkat arra, aki megteremtett.

 

  Minden ember bármikor felismerhetné - csak akaratát meg kell megváltoztatni.

 

Minden ember elnyerhetné a benne való hitet, hiszen ott áll a Teremtés közepén, és a Teremtés dolgai minduntalan megszólítják - neki csak el kellene gondolkodni ezeken.

 

Bár a tőle elfordult akarata mindig talál magyarázatot magának a Teremtés csodáira - és nem fordul az örök lényszerű Teremtőhöz.

 

De ha a saját akarata visszalépne, más gondolatok is felszállhatnának benne. Ezek által lehetségesnek tarthatná, hogy mindennek egy magasan álló hatalom az előidézője és kormányzója.

 

A vég előtti utolsó időben majdnem kiveszett a hit az emberekből, és Új-kinyilatkoztatása sem hoz sok eredményt éppen az emberek akarata miatt, amelyet nem lehet kényszeríteni.

 

Ennek ellenére  Isten nem tágít, hogy az embereket fölülről megszólítsa.

 

Mert szavainak olyan ereje van, hogy ha hatni engedik magukban - megváltoztatja az emberek gondolkodását.

 

Mert az is előfordul, hogy egy teljesen hitetlen, aki szavait hallja, vagy olvassa - érintve érzi magát.

 

De ez ritka eset.

 

Viszont neki minden lélek fontos, és azért nem tágít, hogy megszerezze.

 

És aki nem akar hinni,  annak sorsszerűen az útjába lép, úgy hogy szükséghelyzetbe hozza, ahol természetfeletti lényhez kell fordulnia segítségért.

 

De még ekkor is meghagyja az emberek szabad akaratát, a választás lehetőségét,  csak hatást próbál gyakorolni rájuk, amit szeretete és irgalma megállás nélkül meg is tesz, amíg az ember a Földön él.

 

Büntető Isten?

 

 

 Amíg ilyen képet alkottok róla - nem jártok az Igazságban!

 

Féltek attól az Istentől aki büntet benneteket amikor vétkeztek ellene - de szeretni nem tudjátok.

Isten viszont nem büntet, hanem mindig csak segít, hogy kikerüljetek a magatok bűnös állapotából. Ad erőt és kegyelmet hogy meg tudjátok tenni. Soha nem taszítja a mélységbe, soha nem küldi kárhozatra aki vétkezett és bűnös lett, sőt, azon próbálkozik, hogy felhúzza a mélyből. Szánja az embert ,aki  maga vette útját a mélység felé.

 

 Ne adjatok soha az olyan tanításnak hitelt, amely  bosszúálló és büntető Istent állít elétek.

Ezért, mint téves tanítást  tiszta szívvel visszautasíthatjátok az örök kárhozatról szóló tanítást.

 

Teremtményeit nem ő veti kárhozatra, az emberek zöme a maga szabad akaratából törekszik a mélységbe.

 

Isten mindig ezeknek a megtévedt lelkeknek a szabadulásán dolgozik.

De, igazságosságát nem lehet félretenni, semmibe venni.

Ez annyit jelent, hogy az örök boldogsággal nem ajándékozhatja meg azt, aki eközben szabad akaratból eltávozik tőle, és a mélység felé törekszik.

Még a legmélyebbre zuhant bűnösnek sem kell mást tenni, mint hogy karjait kérőn felé nyújtja.

És kezeit azonnal megragadja, és a magasba húzza.

Szeretete és irgalma annyira nagy, hogy az ember minden bűnétől eltekint, ha a lény szabad akaratból odaadja magát neki.
Akkor -  de csak akkor -,  eltörölheti minden vétkét, mert az ember Jézusban ezért ontotta vérét.
Tehát a bűnadósság eltörlődött, ahogyan azt az igazságosság megköveteli.

Olyan szellemi ismeretet kell kapnotok, amely tiszta értesülést ad Istenetekről és Teremtőtökről - aki ATYÁTOK AKAR LENNI, mert a téves tanítások nem vezetnek el az üdvösségre.

 

Ezeket a tanításokat meg kell bélyegezni, mert nem Istentől indulnak ki. 

 

 

Az iránta való félelmet nem ő plántálja az emberek szívébe, hanem az ellenerő! Hívhatjuk akár Lucifernek is...

...aki azt akarja elérni, hogy  ne nőjjön fel  az a szeretet, amely a gyermeket összekapcsolja Atyjával.

 

De, aki Hisz, azt  Isten elvezeti az Igazságba.

 

 

 

 

Ámen

          

—————

Vissza