Kérjetek és adatik...

2013.09.26 13:04

Most azonban bizonyos voltam abban…” – mondta ki az asszony a „varázsszónak” is beillő szavakat, amely Bizonyosság nélkül

nem csak ő nem vehetett volna gyógyulást, de ti magatok sem bírhatnátok (sem mint betegek, sem mint gyógyítók) az Erővel!

   És ebben van hatalmas szerepe a gondolat akarati energiának!

 

Magatok is megfigyelhettétek, hogyha olyas valakit akartok gyógyítani, aki maga nem hisz abban, hogy gyógyulást nyerhet,

nem, vagy csak alig is érhettek el valami csekély eredményt.

Más a helyzet a kicsiny gyermekek, s a Tudati erőikkel már nem teljes mértékben bíró, tehát az egészen elaggott,

s már csak befelé: emlékeik felé, és egy bizonyos mértékig már Felfelé, azaz a Visszafelé vezető Útra figyelni tudó emberek,

valamint a Tudattal nem bíró Lélek-lények esetében.”

 

  Kezdem azzal, amit fentebb már mondottam: még mindig nem mertek ÉLNI a kezetekbe adott lehetőséggel, mintha félnétek

attól: mi lesz, ha sikertelen lesz a gyógyítás, vagy olyas valakit gyógyíttok meg, aki karmája értelmében nem vehetne

gyógyulást.

 

Gyakorta hallom azt is: nem érzitek az erőt…

 

 

   Nem is ti magatok kell azt érezzétek, ha nem közvetlen, de közvetett módon vesztek részt a gyógyításban!

 

Van, akinek már kell, s ekként meg is kapja az instrukciókat a kisebb, csak energia-átközvetítés révén végzendő gyógyításra,

van, aki olyan energiákat lehet képes megmozdítani, amelyek révén a víz energetizálását végezheti, ha még nem is a

legmagasabb rendű energiákkal, de a Kozmikus és az Asztrális Világok magasabb szintjein élő Gyógyító-testvérektől alá

áramoltatandó Erő bevonzása, s az Erő-elemeknek a víz-elemek közé való áramoltatása révén.

 

Van, s nem is kevés, aki az általa elmondott, vagy elmondandó ima energiáját ajánlhatja fel, már a nagyobb léptékű

gyógyításhoz csatlakozva imaenergiája által.

Mondanom sem kell: ebben sincs kisebb, vagy nagyobb Feladat!

 

Minden egyes energia-szikra egyként fontos és szükséges, mert mindahány ima más és más rezgés-hullámú energia

leközvetítését teszi lehetségessé számunkra: melyet a kisebb betegségekhez használhatunk, amikoris a magasabb rezgésszintű

Erő inkább ártalmára, semmint hasznára volna a gyógyítandó Testvérnek, melyet azonban már a rákos betegségben

szenvedők gyógyítására, vagy azok testi fájdalmainak csökkentésére használunk.

S ha sem erre, sem arra nem ad lehetőséget a karmikus kötés, egy ismét más rezgésszintű Energiát az Úton járó Én-rész

megtámogatására áramoltathatunk át, amely ekként lehet képes, amint fentebb is mondottam a Tudat számára megadni a

késztetést és az erőt a fájdalmak viselésére.

 

De az általatok elmondott imák erejével, annak továbbáramoltatása révén kaphatnak támogatást a szenvedők mellett élő

családtagok is, akik nem egyszer maguk is érzékelik bizonyos (pszichés és/vagy Lelki) formában a szenvedő fájdalmát,

hisz gyakorta tehetetlenül kell nézzék annak szenvedését:

legyen az a gondozásukra bízott beteg, vagy a család valamely tagja, esetleg saját édes gyermekük! 

(Hogy milyen fájdalom egy anyának, ha gyermekét akként kell szenvedni lássa, hogy nem enyhítheti annak kínjait, az imént azt

hiszem kellő alapossággal értetté tettem, s aki maga is gyermeket szült, és/vagy nevelt annak nem is kell, hogy külön mondjam!)

De ha az ártatlan, és mindenkor Tiszta Lélek-lények szenvedését enyhíthetjük – legalább egy bizonyos mértékig, hisz a

töménytelen kiáramoltatott negatív energia hatását sajnos nem lehettek képesek teljességgel felül írni és közömbösíteni –

már nagy Feladatot hajtottatok végre.

 

Azonban, a LE NEM KÉT ENERGIÁT NEM ÁRAMOLTATHATJUK ALÁ, mert az azt jelentené,

 

hogy mi az Ember-szellemek összességének szabad önrendelkezési jogába avatkozunk bele,

 

megsértve, semmibe véve azt! 

 

  S ez az, ami mondandóm fő lényege!

 

Nem véletlenül mondta azt az ÚR:

kérjetek, és adatik…

 

ameddig  tehát Ti magatok nem kértek, addig mi sem közvetíthetünk le gyógyító - megtámogató

 

és megerősítő energiát!

 

  S még én magam sem vonhatok magamhoz olyan Erőket, amelyeket nem a ti kéréstek nyomán bocsájt rendelkezésünkre az ÚR:

legalább is ahhoz a gyógyító Feladathoz nem, amelyet munkatársammal együtt vállaltam végezni.

 

A mi Feladatunkat is ti kell tehát hogy megtámogassátok, egyben biztosítva, lehetővé is téve azt, s ez még akkor is ekként van,

ha munkatársam imájára, Gondolati - Akarati Erőire is a gyógyító energiák áramlanak alá mintegy: válaszul a fizikai síkra. 

 

  Aki a maga gyógyulásáért kér energiát, ne érezzen csalódottságot, ha fizikai állapotában nem áll be változás!

 

Először is, azt is mondotta az ÚR:

a másokért végzett Szeretet-szolgálat érdekében élhettek az Erő levonzásának és

 

átközvetítésének (más és más szintű) képességével.

 

A másik, ami igen fontos, hogy aki nagyobb Feladatot vállalhatott, arra nagyobb súllyal is nehezedik rá a fizikai sík terhe,

mert az él már a Fent, s annál kevésbé él a Lent Világa számára.

S ezzel az ellentét is tökéletesen tisztában van, így akinél az

Erők nagyobb mértékű áramlását érzi, azt támadja:

s akkor annak Valós énjét, tehát a szellemi Én-részt oltalmazzuk,

 

de nem lehet, hogy a teher ne éreztesse hatását a fizikai testben, mert a szolga sorsa nem lesz, mert nem lehet másabb

vagy könnyebb, mint az ő Urának sorsa volt!

 

Aki nagyobb Feladatra vállalkozott, nagyobb terhet is visel, s ez ekként természetes:

 

Az ÚR a Leghatalmasabb FELADATOT vállalta, s végezte el: s így kimondhatatlan volt az Ő Szenvedése.

 

Ti mindenkor a magatok mértékében kell és lehet az általatok felvállalható Feladatot magatokra vegyétek, s azt kell a magatok

szintjén tökéletesen elvégezzétek:

 

de ez azt is jelenti, hogy a Feladattal járó szenvedést is a magatok mértékében, a magatok kicsinységében kell épp úgy 

felvállaljátok, és kell is azt elviseljétek, amiként felvállalta azt az ÚR a Maga Tökéletességében:

és el is viselte azt Teérettetek, elszenvedvén a végtelen, a kimondhatatlan Nagyságú Feladat-adta minden Szenvedést.

 

  Ha ki nem érzi az Erő áramlását, ennek ellenére is kell, hogy teljességgel tudatában legyen annak:

 

az ERŐ igen is él, és mozdul, és hat, s mert ez ekként van, kell, hogy használjátok,

 

akár akként, hogy ti magatok igyekeztek azt a már mondott – tanult formában gyógyításra, vagy energia-feltöltésre használni,

akár akként, hogy a mi munkánkat támogatjátok meg általa, felajánlva munkánk megtámogatására a lekért energiát.

 

  Hogy melyőtök imájának energiáját miként lehetünk képesek használni, már az én tisztem megítélni, s ekként azt én is 

fogom munkatársam felé közvetíteni, mindenkor a betegség mibenlétének, okának, és súlyosságának megfelelő rezgés-szintű

Erőt áramoltatva felé, mert e Feladatban ez az én tisztem.

 

Azonban ,ha  már a ti imáitokban sincs meg a Bizonyosság,

 

ha ti magatok nem hisztek abban: igen is, hathattok az ima erejével,

 

nem is lesz ereje imátoknak, mert abból a Bölcs Akarat ereje hiányzik,

 

ha a jó szándék, s a Szeretet ereje benne van is. 

 

 Ám amiként mondtam, kell, hogy mindhárom Teremtő Elem használatának egyidejű elsajátítására törekedjetek.

 

Nem lehettek képesek akként gyógyító - megtámogató Erőt lekérni, hogy elmétekben már az ima elmondása alatt is akár

egyre az motoszkál:

nem megy, én ehhez kicsi, gyönge, tudatlan vagyok… – csak mert nem érzékelitek,hogy

van-e hatása az elmondott ima révén lekért energiának.

Ugyanis ha nem konkrét, tehát egy adott személyért, az ő gyógyításához kéritek a gyógyító Erőt, az ekként nyert energiát mi

mindenkor a legsúlyosabb, de gyógyulást vehető Testvérek gyógyítására, vagy a gyógyulást valamely okból nem nyerhető

Testvérek fájdalmának csökkentésére, s esetenként valamely nagyobb tömegszerencsétlenség és/vagy természeti

csapás  áldozatainak megtámogatására  használjuk... azok őrszellemeinek segyítségével. 

 

  Aki végképp nem meri maga használni a lekért Erőt, csatoltassa azt az általunk felhasznált Energia mennyiséghez:

higyjétek el, nem véletlenül mondom azt, hogy minden szikra energiára szükség van, s minden igaz és Tiszta energiát tudunk

használni: az „erősebbet” csak úgy, mint a „gyengébbet”.

 

Ne legyetek kicsiny hitűek, és ne az önbizalomhiány,
de a Szeretet Istenébe vetett hit és Bizonyosság éljen
tebennetek mindenkor!

 

Ezen felül és ezen túl még egyet kell, hogy megvalósítani igyekezzetek.

Ez pedig a számotokra átközvetített energia fogadása!

 

Mert mindőtöknek kér, és küld is munkatársam energiát, éspedig rendre, nap mint nap, hogy Erőtök legyen a mindennapok kis, és nagy feladatainak végzéséhez is.

S mert ez ekként van, kell, hogy ne csak a magatok által kért, és kapott energiát fogadjátok, de azt is, amelyet kifejezetten

néktek kér átáramoltatni (vagy áramoltat át maga) munkatársam… 

 

Erre kiváltképp azért van szükségetek, mert nem egy esetben a magatok energiáinak egy részét is,

 

szinte spontán módon tovább  közvetítitek anélkül, hogy ezt akkor éreznétek!

 

De, az elvesztett energia  hatását már érzitek, mert fáradékonyabbakká, és fizikai értelemben gyengébbé,

tehát az egyes betegségekkel szemben fogékonyabbá váltok.

 

S épp ez az oka annak, hogy munkatársam a ti számotokra külön energiát kér, és kaphat is az Úr engedélyével,

amelyet magam kész örömmel közvetítek át néki, hisz még kicsinyek vagytok, hogy úgy fogalmazzak:

„kezdők”, akikre ekként is vigyázni kívánunk.

—————

Vissza