Szellemi-földi létezés-dualitás-másképpen

2013.09.24 21:30

Lehet-e, és kell-e egyáltalán a Szellemeket megkülönböztetnetek néktek, akik ma a Föld színén éltek?

 

 

   S most ne akként gondoljátok, hogy a mélység-béli, a ti magasabb szférikus szintjeiteken, vagy a Fent Világában maradt Szellemek közt: de a Föld színén élők közti, az ott testekbe öltözötten Úton járók közti különbségre gondolok. Annál is inkább, mert mára szinte megszokássá lett megállapítani, vagy legalább is megkísérelni: ki honnan, mely szintről érkezett.

  A Fent Világaiból, vagy a magatok hét szintjének felsőbb szférikus köreiből nem testben, de valósággal is mint Szellemi Erő, azaz Fény-lény; közétek ereszkedő Testvérek, és a mélység küldöttei közt nem nehéz különbséget tennetek, bárha aki azt mondja: ő a Legmagasabb Szférikus körben élőkkel kommunikál, nem egészen állít valót, amiként az sem, aki a mélység fejedelmével való kontaktussal rémítgeti hiszékeny embertársait. Ugyanis sem a nagy magasságból érkezetteket, sem a mélységbélieket nem láthatnátok: fizikai látással legalább is nem, előbbit a Fény, a Szellemi Energia túlontúl magas, míg az utóbbit  annak képzelhetetlenül alacsony rezgésfoka végett. Ha ki a Fent világával  kell felvegye a kapcsolatot, vagy kit a mélység küldötte támad, mint kísértő és ártó szellem, mindenkor csak az azok önmagukról megfogalmazott energia-képét, tehát hologramját fogja láthatni: nem a Küldöttet vagy a másik esetben a kísértőt, mert előbbit még ti nem tudnátok érzékelni, utóbbi viszont maga nem tud valós alakjában, de fizikai formában sem manifesztálódni a ti szintetek számára végtelen magas volta végett.

 

  De mint mondtam, nem is erre akarok kitérni, hanem a magatok „szellemvilágbéli hovatartozására”.

  Amiként mondtam, s már nem is egy ízben, azt, hogy ki, mely szintről ereszkedett alá, mely asztrális Világképből indult Útra, nem csak hogy nem lehettek képesek megállapítani, de fölösleges is volna azt kutatnotok, és tudnotok is: mert nem mindenki azon a Szellemi magasságon áll a Valóság értelmében, mint amely szint asztrális kivetüléséről indult!

  Aki külön, s esetleg magasabb szintű Vállalással kezdi meg Útját, természetes, hogy nem a maga szférikus energia-köréből fog aláereszkedni, hanem egy köztes állomást kell beiktasson számára a Kegyelem: ártására ne legyen a hirtelen energia-szint különbség. A ti korotokban ez méginkább ekként kellett, és kell is, hogy legyen, s mégcsak nem is a Bolygó, s nem a Föld Szellemi gömbje, de épphogy a Bolygón most, az utolsó időkben testekbe öltözöttek s még eztán testekbe öltözők Szellemvilágbéli hovatartozása végett, mert amiként ezt is mondtam már, sok van, aki ez Út során emelkedhet ki a második szférából, hogy már a harmadikban folytathassa megkezdett Út-sorozatát. Amiként már azt is mondtam, akik ténylegesen is Felfelé tudnak lépni, nem a Föld színén, de egy-egy ahhoz hasonló szférikus és dimenzionális körben, más és más Bolygókon folytathatják Útjaikat, míg a Harmadik Emberiség is el nem éri azt a Tudati - Lelki - Szellemi fokozatot, amikoris a más - más Bolygókon Útrakeltek ismételten a Föld színén vállalhatnak Utat, hogy vizsgát tegyenek mindabból, amit addig, tehát a két idő-egység: a dimenzionális és szférikus Ugrás, s az új Emberiség ismételt felfejlődése közt a számotokra (ma legalább is) idegennek számító Mindenség-elemek valamely Naprendszerének egy-egy Bolygóján megtanultak.

  Aki tehát ma a negyedik szférából, vagy akár annál  is magasabb szintről vállalhat Utat, először az Asztrális Világokban kell a magatok szférikus és dimenzionális szintjéhez tartozó Asztrális Világ-képben elhelyezést nyerjen. Ez esetben azonban nem az ÉN: csak annak Én-része lesz az, amely az alsóbbrendű asztrális szintre ereszkedik, hogy mielőtt az ÚT megkezdését, sőt: mielőtt annak az asztrális szinten való „főpróbáját” megkezdhetné, mint Szellemi Erő: merüljön alá kevésnyi időre abba az energia-körbe, s annak a Bolygónak légterébe, amelyen majd Útját végig kell járnia. Az ÚT, mint vállalás már az övé, s ez még akkor is így van, ha az alant látott, tehát a fizikai világ nem fizikai elemei közé ereszkedve, a már testekben élők Útjában látott kép rémítően hatna a Megfigyelő szerepében jelenlévő Én-részre. Annak, hogy az Én-rész egy bizonyos időt az adott szinten tölt el, az a szerepe, hogy a későbbiek során könnyebben fogja tudni a megfelelő Kozmikus energiákat magához vonzani, s ekként a testbe öltözés is könnyebbé lesz számára, hisz az Út értelmében egy, a megszokottnál, tehát a korábbi Utakon viselt testnél lényegesen sűrűbb elemekből álló testet kell viselnie, nem egyszer akként, hogy mégcsak nem is a test teljességét: csupán a testet irányító Agy egy kicsiny részét töltheti be önmagával, amiként ez a ti szinteteken is van. Ha a hatodik szférikus energia-körből az ötödik szféra magasabb szintjére érkezik Missziós, vagy Oktató Testvér, az nem ritkán még csak nem is ölt teljességgel hasonló testet, mint azok, akik közé érkezik, amiként az sem ritka, hogy csak a Tanítás átadásának időszakában tartózkodik a reá bízottak közt, aztán visszatér a maga szintjére, s a maga Feladatához.

  Ez természetesen a  ti szinteteken nem megoldható, még Shambhallában sem, mert bár az a magasabb Szellemi energia-gyűrűbe, egy magasabb rendű Tér-Idő körbe tartozik; meglehetősen közel van a Föld-test általatok ismert - lakott tartományához, s mind gyakrabban, és mind erősebben kapcsolódik is azzal, már készülve a Holnapok értelmében vállalt Feladatra.

  Aki tehát a magasabb szintekről vállalhat Utat, elsőként az adott szint asztrális Világképében tartózkodik, majd mint Szellemi Energia: jelenik meg a Fizikai világban, hogy megismerje, s egy bizonyos értelemben hogy „szokja” az Ember-létet. Aztán visszatér az asztrális Világba, s az Életfilm által rendelt Út főbb állomásaival ismerkedik, hogy meggyőződjék arról: az ÉN-től átközvetített Erő elégséges lesz-e számára az ÚT tényleges végigjárására, s az Életfeladatok elvégzésére. Többnyire akként szokta megítélni az Én-rész, hogy elégséges Erővel rendelkezik, s ha ez ekként van, már csak a Testet öltésre megjelölt időt kell megvárnia: de már azt is az adott Célállomásnak megfelelő Asztrális szint Indulási oldalán. Nem a maga tényleges energia-körében, ahol felsőbbrendű ÉN-je maradt, hanem abban, amelynek fizikai megfelelőjére indulnia kell. Az ÉN, s ez is természetes, már akkor le kell fedődjék, amikor az Én-rész az alsóbbrendű asztrális Szintre indul, tehát az ÉN, és az Én-rész számára maga a Feladat már akkor kezdetét veszi, lényegesen korábban, mint ahogy az Én-rész a fizikai szinten már mint Útját kezdő, ténylegesen is megjelenne, hogy a szülő-pár egy-egy sejtjét egymáshoz vonzva, betöltse azt önmagával: vagyis megvalósítsa a Testetöltést.

  Ez a Szellemenergetikai „manőver” természetesen a második szférából Utat kapott ÉN esetében is ekként van, de míg az előbbi a mélységhez kell egy bizonyos mértékig hozzáedződjék, az utóbbi a számára szokatlan magassághoz kell hozzászokjék: s ez is, és az is nehéz feladat. Viszont aki a ti szinteteken, s a ti korotokban indul Útra, kivétel nélkül egy Asztrális Világképből kell, hogy induljon, így ténylegesen is nem tudhatjátok: ki mely szintről indult valójában, hisz mint mondtam, a Cél érdekében ennek is, és annak is bele kell illeszkednie egy bizonyos mértékig a ti szintetek energia-körébe. Enélkül a magasabb szintről érkező nem volna képes magához vonzani a saját Szellemi energiájánál lényegesen sűrűbb Kozmikus Energiákat, viszont a mélyebb szinthez tartozó is csak a saját szintjének megfelelő, sűrű energiák bevonzására volna képes és alkalmas, vagyis ő már a maga szintjénél lényegesen tisztább Kozmikus Erők bevonzására volna képtelen, amelyek nélkül viszont az Ember-léttel járó, legelemibb Törvényeket sem tudná betölteni, mert a maga szintjének megfelelő energia csak a maga szintjének megfelelő viselkedési forma elsajátítására ad számára lehetőséget.

    Az természetes, hogy amely esetben az Én-rész saját természete nyilvánul meg, mint a Tudatot irányító, elsődleges Energia, olykor felismerhető a mélyebb, vagy a magasabb szint számtalan jegye: ez azonban igen ritka. Hitler, vagy Mussolini esetében tudható volt, hogy a mélyebb szintekről érkeztek, míg Pió testvérünknél, vagy Teréz anyánál, hogy a Föld szintjénél magasabb szintről ereszkedtek alá. S  nem véletlen, hogy ismét, mint már annyiszor, őket említem fel példaképpen, de a Föld közelebbi Múltjának és Jelenének ők voltak tán a legismertebb meghatározó személyei. Említhettem volna még sokakat, ám nem teszem, mert azokat az ifjabb korosztály már nem, vagy kevésbé ismeri.

  Nos, ezért is szükségtelen azt vizsgálgatni: ki honnan, mely szintről jött, s azért még, mert aki a magasabb szintről jött, s akként bukja el a maga vállalását, épp olyan hatalmasat zuhan lefelé, mint amilyen nagyot léphet felfelé az, aki a mélyebb szintről kapott lehetőséget ugyanarra a Kegyelem Krisztusától.

 

  Tudom, hogy mindezt szinte szükségtelen ekként, tehát külön elmondanom néktek: de mert tényleg csak „szinte”, kell mégis, hogy ekként tegyek. Túlontúl sok az, aki már így is valami hatalmas szerepet tulajdonít magának, s mégtöbb, aki valamely igen magas szintről érkezettnek véli magát tudni. Holott elmondtam: ma, s már ez után, s egészen a dimenzióváltás pillanatáig csak kevesek azok, akik a magasabb szintekről érkezhetnek.

  Azt viszont nem mondtam el, legalább is ekként, mert még nem volt érett rá a Pillanat, ha élő szóban már igyekeztem is érinteni a kérdést: akkor is, amiként már ma is vannak, s még lesznek is, akik akár a legmagasabb szintek valamelyikéről érkezhetnek: ma még testben is, később már csak mint Szellemi Erő, tehát nem mint fizikai lények.

  Hogy ma, és a legközelebbi Holnapok során miért van erre szükség, néktek nem kell, hogy magyarázzam. S ez az, aminek közreadása semmiképp sem volt, és nem is szükséges, hisz akkor azok, akik eddig magas polcra emelték magukat, a közlés vételét követően még magasabb szintet neveznének meg, amelyről Útjukat kezdték, bár mindenkor akként, hogy az számukra csak előnnyel: de semmiképp se kötelességgel járjon, amiként az  a Valóság értelmében van.

  Amiként korábban mondottam, akként van, s a magasabb szintekről csak kevesen érkeznek, a Mennyei szintekről pedig még kevesebben: de mert a várható történés már nem is csak Kozmikus méretű lesz, a Mennyei szintekről is Útra indulhatnak Testvéreink (ha nem is egészen akként, amiként kétezer évvel korábban az Anna és Joachim szerepét felvállalt Szellemi Személy, Aki nem csak hogy aláereszkedhetett a ti Világaitokba, de Duális EGY-ségét is megbontotta, hogy ÉN-jének mindkét eleme, tehát a Dualitását e céllal megbontott két ÉN-fél egy-egy Én-részt küldött Útra, nagyjából egy-azon időben, hogy mint házastársak, a Föld színén is együtt maradva az Áldott Anya testi szülőinek szerepét felvállalhassák. Ők azt követően többször nem indultak el a Föld-testre, de két újabb, és szintén együtt végigjárt Út során tisztították ki magukból azon egyetlen testi kapcsolódás energiáját, mielőtt ismét visszaállíthatták volna Duális EGY-ségüket, s visszaemelkedtek volna a Mennyei Szintekre, még magasabb szintre érve, mint amelyről e hatalmas Feladatra elindulhattak). Aki a dimenzióváltás történése végett, annak előkészítése, vagy már majd a történés során vállalhat Utat a Mennyei szintekről, nem, vagy nem mindenkor ölt testet. Ha a feladat akként kívánja meg, hogy az Útra küldött, vagy inkább a Kegyelem Krisztusa által Útra engedett Szellemlény, vagy Szellemi Személy mint fizikai létező is szerepet kell játsszon a történésben, az EGY-séget szintén meg kell bontsa a ti hetedik szférátokra aláküldve önnön ÉN-képét az illető Testvér, s egyikük a fizikai feladatot végzi, míg másikuk, ha nincs közvetlen szerepe Duális társának Feladatában, mint Szellemi Segítő, a hetedik szinten maradva, mint Oktató, vagy Gyógyító Szellem működik, ÉN-fele Visszatértéig. A fizikai síkra tért ÉN-fél is csak három, egymást követő Utat jár végig, s azt is csak abban az esetben, ha a fizikai síkok alsóbbrendű energiáit is magába kellett zárja Útra indított Én-része révén. Az Úton lévő ÉN-fél, és Duális társa azonban, s éppen mert már az EGY-ség megbontása, sőt: már a ti szintjeitekre való aláereszkedés is nem mindennapi megterhelést ad az EGY-ség-állapotból kilépő ÉN-nek, többnyire egymás közelében marad, egyikük a fizikai síkon, míg másikuk mint annak nem fizikai, azaz Szellemi segítője. Ez többnyire azért is engedélyezett, mert ekként a fizikai síkra induló Én-része lényegesen nagyobb feladat betöltésére vállalkozhat, mert az az Erő, amelyet az ÚT során magához kell vonzzon, lényegében nem idegen számára: Én-részével legalább is harmonizál, ha a Tudat, s a test messze távol kerül is annak rezgésmagasságától, hisz épp oly fizikai, vagy (magasabb szinten vállalt Út esetén) fél-fizikai elemekből kell álljon a test, mint bármely Úton járóé, s a Tudat is az adott közegben fog kifejlődni, tehát az adott közeg ismeret-energiáival telítődik. Minthogy ezek száma mint mondtam, szinte elenyésző, s nem is mindannyian a Föld, de a ti Kozmikus Teretek szinte mindahány, a tiétekhez közel eső szférikus körben tartózkodnak, s a későbbiekben, tehát a Nagy Ugrás során már csak mint Szellemi Erő: lehetnek jelen, többet nem is kell, hogy tudjatok e kérdésről. Legalább is most még nem. De a későbbiekben még arra is kitérek, s magyarázatot adok: miért mondtam, hogy a Nagy Ugrás során, a Mária Rózsája mellett fizikai testekben vállalnak szerepet azok, akik az Energia-kaput meg kell nyissák, s az Istenanyai ERŐT fel kell emeljék, s az Orionból aláereszkedő Erő-szálhoz kell kapcsolják, mert ezt sem értitek még egészen.

 

   Aki tehát ekként, az ÚR végtelen Kegyelméből és Szeretetének Bizonyítékaként most, az utolsó Idők során, s a Nagy Ugrás éveiben a magas, s már az igazán magas szintekről érkezhet, hogy mint fizikai lény vállaljon Feladatot, mindenkinél nagyobb és kötelezőbb érvényű felelősséget (és kötelezettséget) vesz magára, mindenkor akként, hogy a legkisebbek közt is a legkisebb kell tudjon lenni, és maradni is, mert ez a Törvény, amelyet épp néki nincs sem oka sem pedig joga nem betartani.

  Ekként viszont még e testvérek sem fogják tudni: honnan, mely szintről indultak, hisz amiként mondtam, ők is fokozatosan kell aláereszkedjenek, s már amiként bárki más, a Cél-állomásként megjelölt Bolygó szférikus energia-körének megfelelő Asztrális Világképből kezdik meg tényleges fizikai Útjukat.

 

  Amiként fentebb mondtam, néhány szóban arra is kitérek, s magyarázatot adok: miért mondtam, hogy a Nagy Ugrás során, a Mária Rózsája mellett fizikai testekben vállalnak szerepet azok, akik az Energia-kaput meg kell nyissák, s az Istenanyai ERŐT fel kell emeljék, s az Orionból aláereszkedő Erő-szálhoz kell kapcsolják, mert ezt sem értitek még.

  Az adott Pillanatban, amikoris tehát a Mária Rózsája néven ismert Követ a Kiválasztottak felemelik, a Kő, mint fizikai elem megszűnik létezni. Elemeire bomlik, hogy felszabadítsa a belé áramoltatott, s a Föld Szívéig hatoló Szent Lélek Energiát: s akkor azok, akik a Belső Kör tagjai,  maguk is fel kell, hogy bontsák önnön fizikai testeiket, hisz enélkül az ERŐ maga bontaná fel azokat.

  Ezen Testvérek mellett és fölött már mindenképp jelen kell legyen az Ősi EGY-ség Duális Energiája, vagyis Duális Társuk lesz segítségükre, akivel a Manővert követően, s éppen az Istenanyai ERŐ hatalmas volta végett visszaállítódik azok Duális EGY-sége, hisz a fizikai síkon lévő Én-része, annak felsőbbrendű ÉN-je, s a Duális társ egyként emelkedik olyan magas rezgésenergia-körbe, amelyen ez nem is volna lehetséges másként. Ezen felül és ezen túl még többek lesznek akkor a Föld Szellemi Gömbje, azaz a Föld Szelleme mellett, hogy segítsék, és oltalmazzák Őt, s mindazokat, akik a Föld Szellemével együtt kell a magasabb Szférikus TÉR-IDŐ gyűrűbe emeltessenek. Azt talán mondanom sem kell, hogy nékem magamnak is, akire az ÚR az Ő Bárányait és Juhait bízta, mindenképp szükségeltetik jelen lennem, hogy oltalmazzam azokat a farkasok hordáitól, akiket az Áldott ÚR reám bízott: egyet is el ne ragadjon közülük az, aki akkor még inkább ellenükre tör majd. Hogy hogyan, miként, s főként, hogy mikor kell mindezeknek bekövetkezniük: amennyit már tudhattok arról, elmondottam. A magam feladatáról pedig e kérdésben nem szükségeltetik egyebet elmondanom: akkor és ott, s a későbbiekben, akinek az akként adatik, rendjén és idején fog megtudhatni mindent, ami igazán szükséges és fontos számára, s Itt, Fenn már amiután Visszatértetek, mind látni fogtok, már színről színre mindent, ami volt, ami van, s ami majd leend…

 

  A Nagy Ugrást követően a magasabb szintek Küldöttei már csak mint Szellemi Erő: érkezhetnek a Föld-testre, s a Túlélők csoportja hosszú időn át akként érzi majd: magára - sorsára hagyta a Kegyelem Istene, hogy az ÚR elfordult tőle, holott ez nem így lesz, s nem is lehetne, hisz akkor egy nem volna, akinek esélye lehetne ténylegesen is elérni az Orion csillagképbe. Az Út során, már a legelső időket követően, amikoris a legelső történés-sorozatot önnön mértéke szerint, s a maga tényleges milyensége szerint  bevégezte az Ember,  hogy az utolsó utáni Kiválasztódás is Valósággá lehessen (amelynek során még mindig lesz, vagy lehet olyan Testvér, akiket kiemel a Kegyelem Krisztusa)  többször is küld az ÚR olyan Missziós feladatot ellátó Testvéreket, akik a túl, és továbbélés esélyeit adják az Ember nevű lény kezébe: de ők nem fogják látni e Küldötteket, hisz azok nem testben lépnek közéjük!

  Érezni fogják ugyan Jelenlétüket, amiként a Mózesnek népe érezte Istennek Kegyelmét, amikor a manna-eső hullott számukra eledelül. Hasonló történések lesznek, amikor az utolsó,  s egyetlen Tudati kép kell, hogy minél mélyebben beíródjék az emberinek már alig is nevezhető elmébe: az Élet feltétel nélküli, s mindenek felett való tisztelete, amely az emberi mivoltából teljességgel kivetkőzött lényt továbbra is megkülönbözteti az addigra már kipusztult, vagy hozzá hasonlatosan megváltozott ragadózóktól, de már akkor nem fogják érteni magát a történést, csak a Tudatban maradt Parancsot, amelyet épp a csodás történésnek köszönhetően fognak megőrizhetni elméikben, már nem mint Tudati, de mint ösztöni késztetést. A fajtársak, vagy más, bárha csak véletlen eléjük kerülő élőlények felfalásának, s a maguk létének ekként való biztosításának korszaka zárul ezzel.

  Sokan hitetlenkedve csóválják fejüket, amikor azt hallják: a túlélők bizony, még erre a rég elhagyott szintre is vissza kell lépjenek  egy kicsiny időre: pedig ekként van, s nem is lehetne másként, hisz még ma is létező jelenség a kannibalizmus a Föld színén, s nem csak a Lélek-testvéreitek ellenében elkövetett kannibalizmusra gondolok! Nem is egy törzs él a dzsungelek mélyén, amelyek még nem léptek túl e szinten, s még a „kultúrált” országok némelyikének egyes tájain is megmaradt ez a régmúlt korhoz tartozó viselkedési elem. És szinte félve mondom ki, de azok, akik szinte hivalkodnak azzal, hogy képtelenek bárha egyetlen napot is elképzelni akként, hogy húst fogyasszanak, nem tesznek mást, mint ragadozó ösztöni késztetésüket élik meg ekként; vagyis Tudat alatti ösztön-életük elemeit tekintve nem állnak messze e Testvéreiktől, amiként nem állnak messze a ragadozóktól sem, ha százszor civilizált országban születtek is.

 

   A ti feladatotok, s itt egyben választ is adok azok kérdésére, akik a vércsoport szerinti táplálkozás kérdését teszik fel; a ti feladatotok tehát éppenhogy e Tudati és már a Tudatalatti maradvány-energiák adta késztetés felülírása a Szeretet energiája révén! Ameddig erre képtelenek vagytok s lesztek, nem is várhatjátok, hogy a Lélek-lények egy szinttel feljebb emelkedjenek, hisz ti magatok írjátok be a Globális és Kozmikus Erők közé e mindennél vadabb Gondolati - akarati energiákat! Ezzel természetes módon a túlélők helyzetét nehezítitek meg, hisz a Felemeltetettek szintjén a jelenség sem fog létezhetni, legalább is, amikor a Szféra közi pontról is tovább lép az Ember-szellem, vagy az Állatvilág valamely tagja, de mint korábban mondtam, az állatvilág tagjai is, már követve az Ember Gondolati - akarati energiahullámai által beléíródó késztetést, mind kisebb mértékben, s csak bizonyos életciklusokban éli ragadozó ösztöneit. Amúgy azok is a magasabb szinthez igyekeznek csatolódni, mert ösztöni energiájuk erre ad számukra késztetést.

  Aki közületek, tehát már az ÚT ismerői közül azzal a Tudati képpel él, hogy számára fontos, hogy húst fogyasszon, nem véletlen él e Tudati késztetéssel! Éppen mert hogy a Tudati kép, s az Elme akarati ereje megköti e ponton, a Szeretet erejét kell minden egyéb elé helyezze: s akikben e Tudati kép él, azok mindenkor kiemelt érzelmi energiákat is magukénak mondhatnak: s ennek révén az ösztöni  képet felülírhatják, hogy ne  már számukra tudottan hibás ösztöni késztetésük, de a bennük élő, már igazán magas szintű Szeretet szavára hallgassanak. Nem is egy van, aki Életfilmjébe ezt mint külön vállalást vette fel, hogy bebizonyítsa: amit nem érhet el az Ember a maga Akarata révén, azt igen is elérheti, ha a Szeretet erejére hagyatkozik, s már engedi, hogy a Szeretet ereje vezesse Tudatát.

  Nagy, és komoly Vállalás ez, s csak aki benne él, érzi, hogy mennyire az, s csak aki a magasabb szintekről figyeli, látja annak valós szerepét is! Az ekként kibontott, s már a Tudati - Akarati Energiák fölé emelt Szeretet használatának lehetséges volta mint a Holnapok során kiemelt fontosságú Szellemi Energia-kép, épül be a Globális és Kozmikus Energia-tárba, s a Holnapok során, már a túlélők leszármazottaiként érkezhető Én-rész ezen Erőkből vonhat magához, hogy képessé legyen az Élet mindenekfelett való tiszteletének képét a tudatban, s később a tudattalan agyi tartományban, mint a Harmadik Emberiség létének alapfeltételét, már örök időkre rögzíteni, míg az agyi - genetikai örökségként, már együtt nem születik magával az emberrel, vagy már inkább azzal a sehová sem sorolható Lénnyel, amelyből a Harmadik Emberiség fog kifejlődhetni. S éppen ez lesz az a mozzanat, amely megcáfolja azt a nagyon is téves véleményt, amely szerint a húsfogyasztás révén, annak köszönhetően fejlődött ki az agy, s az agy Tudatosodása annak köszönhető. Mert bizony, ilyen téves eszmék is mind gyakrabban hallhatóak, s még csak nem is az egyszerűbb, az elmaradottságukról ismert országok, de a civilizált népek tagjai közt.

—————

Vissza