Szentháromság

2013.09.08 16:10
Képességetek van, hogy értelmeteket használjátok.
És csak használjátok ezt a képességeteket!
A megkülönböztető-képesség nem születik veletek, azt meg kell tanulni,
hosszú, kitartó, fáradhatatlan munka árán juthatsz el idáig.

 

 

Földi viszonylatban rákényszerít az élet, és ti minden ellenállás nélkül helyt

adhattok ennek.

 

Magától értetendő, hogy amivel találkoztok, arról gondolkodjatok, hogy

 

kutassátok, fontolgassátok.

 

Ezáltal értelem szerint gazdagodtok.

 

De értelmeteket egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevéssé használjátok hogy belső ösztönzésből szellemi ismeretet szerezzetek vele!

Azt viszont hagyjátok, hogy "kívülről" érkezzen hozzátok,mások magyarázatait  el is fogadjátok, de többnyire anélkül, hogy az értelmeteket használnátok, anélkül hogy megvizsgálnátok vagy elgondolkodnátok róla.

 

Értelmetekkel nem dolgozzátok föl - tehát nem használjátok hozzá, vagy visszaéltek vele, mert arra használjátok, hogy teljesen hamis következtetéseket vonjatok le!

 

Hiszen már előzőleg is elfogadtátok a szellemi javakat anélkül, hogy kivizsgáltátok volna. 

 

 Aki az értelmet adta - az számadást is kér róla, hogyan használtátok!

/Mt.25:14-30/

 

"külün-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint".

 

/Ez minden emberre vonatkozik az egyházon kívül is, mert nincsen olyan ember, aki valamilyen képességet, adottságot ne kapott volna a JóIstentől azért, hogy azzal egy nagyobb közösség vagy társadalom javát szolgálja./

 

Hatalmas embertömeg vándorol tévedések között, mert nem gondolkodnak a tanításon, amit kaptak.

 

Pedig azok okot adhatnak a vizsgálatra, mert egyszerűen elfogadhatatlanok úgy, ahogyan adják.

 

Az isteni támogatást annál jobban kell kérni, minél jobban érzi az ember, hogy képtelen megítélni valamit.

 

Tanácsosabb így eljárni, mint olyan tanítást szajkózni, ami nehezen elfogadhatónak tűnik.

 

Mert az ember csak úgy képviselhet valamit, mint Igazságot, ha annak magyarázatát teljes egészében megkapta!

 

Ezért érkeznek a Földre folyamatosan föntről tanítások, hogy a szellem sötétjébe világosságot vigyenek.

 

És sötétség van még mindenhol, ahol az Igazságot elnyomják vagy elködösítik, ahol téves tanítások terjednek, és az emberek azt mint Igazságot képviselik.

 

 

 Ezt a sötétséget kell a világosságnak áttörni, az igazság szorítsa ki helyéről a tévedést és hazugságot!

 

Fel kell tárni, mely pontokon kaptak az emberek téves tanítást, mert az örök élethez csak az igazság vezet.

 

Csak az Igazság isteni - a téves tanítás pedig istenellenes.

 

Ezek alapján meg kell világítani a tanítást, amit a lelkek ellensége teljesen eltorzított és zavarossá tett.

De létre tudta hozni, hogy az emberek elfogadják

- és pedig azért, mert az emberek nem használták értelmi képességüket, hanem minden vizsgálat nélkül elfogadták, amit nekik nyújtottak:

 

 

 

és ez a Szentháromság tana.

 

  Ez a tanítás teljesen érthetetlen - illetve értelem szerint nem fogható föl, nem érthető meg.

Ennek kellene az örök Istenség magyarázatának lenni, de elfogadhatatlan, mert képtelenség!

Tehát az az ember, aki a tanítást magáénak vallja, az már nem gondolkodik rajta - vagy ha elgondolkodik, már nem vallja magáénak.  

 

Az emberi tökéletlenség jele, ha elfogadja a tanítást, hogy az örök Istenség bezárható egy szorosan lehatárolt formába.

 

Isten lénye határtalan - mert valami egészen tökéletes, és az egészen tökéletes nem osztható szét, mert a tökéletesség egy szellemi állapot, és valami szellemi soha nem osztható három részre.

 

 

Tehát soha nem lehet szó "háromszemélyű Istenségről", mert az egy elképzelhetetlen fogalom, és teljesen téves nézetet ad az Istenség lényéről.

 

Atyaisten, Fiúisten, Szentlélek-isten - ezek a fogalmak arra a feltételezésre utalnak, hogy az örök Istenséget ez a három személy alkotja.
 
Összezárkóznak, és a három egy Istent képez. De ez téves elképzelés!

Ha Isten lényét ennek a három fogalomnak kell az emberek számára érthetővé tenni, akkor ez csak úgy történhet, ha az Atya mint a szeretet, a Fiú mint a bölcsesség, és a Szent Szellem mint erő, kap magyarázatot.

 

Ez egyúttal az egyetlen helyes magyarázat, amely ennek a tanításnak az alapját képezi!

 

De mindenképpen azoknak a félreértését jelzi, akik utána téves magyarázattal téves tanítást hoztak létre azt állítva, hogy az Istenség három személyt tartalmazna.

 

 

Isten szelleme - Isten lényének összessége - soha nem személyesíthető meg.

 

Nem önthető formába - mert az emberi fogalmat adna.

 

Ő a FÉNY és ERŐ végtelen teljessége, amit szerető akarat kormányoz és használ.

 

A FÉNY azaz Világosság - ISTEN,

 

az ERŐ - ISTEN,

 

és a SZERETETNYILVÁNÍTÁS - ISTEN,

 

egyik nincs a másik nélkül.

 

Ez a háromság minden istenit magába zár, és ez a háromság egyúttal a tökéletesség jele.

 

Ezért:  az Istentől teremtett lény is szeretetet, bölcsességet és erőt kapott, ami

 

által Isten KÉPMÁSA lett.

/nem a forma szerint, hanem ezen fogalmak szerint vagyunk Isten képmásai!/

 

 

Viszont Isten csak lény, és nem forma!

 

Valami szellemi, aminek nincs szüksége formára ahhoz hogy létezzen.

 

És minden formát szétrobbantana a találkozáskor, (!!!) ha azok előtte szellemivé nem tették volna magukat azáltal, hogy a szeretetet, bölcsességet és erőt a maga teljességében magukba zárták. 

 

Jézus Krisztus - akit Isten kiválasztott - emberi mivoltában ilyen forma volt.

 

A szeretet, bölcsesség és erő egész teljességét hordozta magában, hogy az

embereknek mint elképzelhető istenség szolgáljon, hogy hinni tudjanak egy

LÉNYBEN, aki maga a legnagyobb tökéletesség - és mégis összefüggésben van

a tökéletlen teremtménnyel, az emberrel.

 

De ez csak egy földi forma volt!

 

Bizonyos mértékben csak a testi szemekkel nézőknek szolgált vele - mert a szellemnek nincs formára szüksége ,hogy szellemit lásson.   

 

Megtévesztő az az elképzelés, hogy  ATYA,  FIÚ és SZENT SZELLEM, mint három különválasztott lény létezik.

 

Akkor is ,ha mellé kerül hogy "EGY ISTEN"!

 

Az emberek abba a veszélybe kerülnek, hogy szétválasszák őket, amennyiben külön szólítják az egyes személyeket, és ezzel megerősítik magukban a három-személy tudatot.

 

 Elvesztik az igazságnak megfelelő igazi érzésüket az EGY ISTEN iránt - holott

 

egyedül hozzá kell fordulniuk minden földi és szellemi szükségben.

 

 

Az ember Jézus volt az egyedüli lény a Földön, aki Istent a maga teljességében magába fogadta, mert eggyé vált Istennel - ezt mennybemenetele igazolja.

 

Teste teljesen átszellemült, minden szubsztanciájával csatlakozni tudott az örök Istenséghez, így már nem két különálló lény létezett akik tökéletesek voltak, hanem csak EGY ISTENSÉG, aki a legteljesebb tökéletességben SZERETET, BÖLCSESSÉG ÉS ERŐ, az ATYA-ISTEN, A FIÚ-ISTEN és SZELLEME.

 

A Szellem betölti az egész végtelenséget, és általa jut kivitelezésre minden, amit az akarat meghatároz.

 

Amit ezek a fogalmak: ATYA, FIÚ, Szent SZELLEM jeleznek, az az örök Istenség lénye.

 

 2.   A Bölcsesség a "A Fiú" az  1.   Atyától indul, aki a Szeretet.

 

 3.   A mindent átjáró „Erő” abban tevékeny, amit az Atya és Fiú elhatároz.

 

Vagy más szavakkal: Isten mindenható, fölöttébb bölcs és szeretetreméltó.

 

 

Ez érthető, és a legegyszerűbb módon megoldja az Istenség problémáját.

 

 

Ezt az egyszerű fogalmazást csak a szellemben vakok nem tudják megérteni

 

és elismerni - mert szellemben vak vezetőkik  félrevezették őket,

 

még  ők  saját maguk nincsenek megvilágosulva,

 

és tanítani sem engedik magukat! Mert "vakok !

 

 

Ámen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Vissza